PATERNALİST LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ: SAKARYA ÜNIVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Batı kaynaklı olmayan, şefkat ve otoriteyi birleştiren paternalist liderlik Batılı araştırmacılar tarafından ön yargı ile değerlendirilmekte ve geleneksellikle ilişkilendirilmektedir. Hofstede’nin kültürel boyutları bağlamında ise alanda öne çıkan görüş, paternalist liderliğin belirsizlikten sakınma ve güç aralığı yüksek, dişil ve kollektivist kültürel boyutların baskın olduğu örgütlerde daha yaygın olabileceğidir. Dolayısıyla araştırma paternalist liderliği, kültürün söz konusu boyutları bağlamında sorgular. Araştırma, hem geleneksel hem de Batı yönetim anlayışlarının iç içe geçtiği varsayılan Sakarya Üniversitesi’nde gerçekleşir. Üniversitenin akademik ve idari personeline uygulanan anket formları neticesinde ise, çalışanın paternalist liderlik eğilimi üzerinde bireycilik-kollektivizm, güç aralığı ve erillik-dişillik boyutlarının etkili olduğu tespit edilir. Bununla birlikte araştırma katılımcının cinsiyeti ile paternalist liderlik eğilimi arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu saptar.

THE RELATIONSHIP BETWEEN PATERNALISTIC LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL CULTURE: THE CASE OF SAKARYA UNIVERSITY

Paternalistic leadership, which is not Western origin, that combines benevolence and authority, is prejudiced and associated with traditionality by Western researchers. In the context of Hofstede's cultural dimensions, the dominant view in the literature is that the paternalistic leadership is more prevalent in feminine, collective, high power distant, and high uncertanity avoidance organizations.  Based on literature, this study analyazes the relationship between these dimensions of culture and paternalistic leadership tendency of employee. For that purpose, research was carried out in Sakarya University, where both traditional and Western administration approaches are assumed to be integrated. As a result of the questionnaire applied to both academic and administrative staff of the university, it was determined that individualism-collectivism, power distance and masculinity-femininity dimensions are effective on paternalist leadership tendency. Also, it was found that there is a statistically significant relationship between the participants’ gender and their paternalist leadership tendency.

Kaynakça

Aktaş, M. (2010). İzleyicilerin Kültürel Değerleri ve Liderliğe Duydukları İhtiyaç. (Basılmamış doktora tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Aktaş, M. & Sargut, S. (2011). İzleyicilerin Kültürel Değerlerine Göre Liderliğe Duyulan Gereksinme Nasıl Farklılaşır?: Kuramsal Bir Çerçeve. Amme İdaresi Dergisi, 44 (4), 145-163.

Ardıç, K. & Uslu, O. (2016). Do Individual Cultural Values Differentiate Paternalist Leadership Perception? Proceedings of the Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking. (EAR16Turkey Conference) ISBN: 978-1-943579-44-0 Istanbul-Turkey. 15-17 December. Paper ID: 1615

Aycan, Z. (2006). Paternalism: Towards Conceptual Refinement and Operationalization. K. S. Yang, K. K. Hwang, & U. Kim (Ed.). Indigenous and Cultural Psychology: Understanding People in Context içinde. New York, NY: Springer, 445-466.

Aycan, Z., B. Schyns, J. M. Sun, J. Felfe & N. Saher (2013). Convergence and Divergence of Paternalistic Leadership: A Cross-Cultural Investigation of Prototypes. Journal of International Business Studies, 44, 962–969.

Berkman, Ü. & Özen, Ş. (2008). Culture and Management in Turkey: State Dependency and Paternalism in Transition. Gestion en Contexte Intercultural: Approaches, Problematiques, Pratiques et Plongees. Quebec: Presse de l’Universite Laval et TELUQ/UQAM, 1-25.

Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Süresince Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Chan, S. C. H. & Mak, W. M. (2012). Benevolent Leadership And Follower Performance: The Mediating Role Of Leader–Member Exchange (LMX). Asia Pacific Journal of Management. 29.2, 285-301.

Chemers, M. M. (2001). Leadership Effectiveness: An Integrative Review. M. A. Hogg ve S. Tindale (Ed.). Blackwell Handbook of Social Psychology: Group Processes içinde. Oxford: Blackwell, 376- 399.

Chen, X. P., Eberly, M. B., Chiang, T. J., Farh, J. L. & Cheng, B. S. (2011). Affective Trust in Chinese Leaders: Linking Paternalistic Leadership to Employee Performance. Journal of Management. 20. 10, 1-24.

Cheng, B. S., Boer, D., Chou, L.F., Huang, M. P., Yoneyama, S., Shim, D., Sun, J. M., Lin, T. T., Chou, W. J. & Tsai, C. Y. (2013). Paternalistic Leadership in Four East Asian Societies Generalizability and Cultural Differences of the Triad Model. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45(1), 82-90.

Çalışkan, N. (2015). Ulusal Kültürün Örgüt Kültürü ve Paternalist Liderlik Algısı Üzerindeki Etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.

Erben, G. S. & Güneşer, A. B. (2007). The Relationship Between Paternalistic Leadership and Organizational Commitment: Investigating the Role of Climate Regarding Ethics. Journal of Business Ethics, 82(4), 955-968.

Farh, J. L. & Cheng, B. S. (2000). A Cultural Analysis of Paternalistic Leadership in Chinese Organizations. J. T. Li, A. S. Tsui & E. Walton (Ed.). Management and Organizations in Chinese Context içinde. London: Macmillan, 2000, 84-127.

Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. 2.(ed.). Thousand Oaks CA: Sage Publications.

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Contex. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014

House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P.W. & Gupta, V. (2004). Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies. Thousand Oaks: Sage Publications.

Kartarı, A. (2006). Farklılıklarla Yaşamak. Ankara: Ürün Yayınları.

Kurtuluş, K. (2010). Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Migliore, L. A. (2011). Relation between big five personality traits and Hofstede's cultural dimensions: Samples from the USA and India. Cross Cultural Management: An International Journal, 18(1), 38-54.

Moorman, R. H. & Blakely, G. (1995). Individualism-Collectivism As an Individual Difference Predictor of Organizational Citizenship Behavior. Applied Psychology: An International Review, 16(2), 127–142.

Mulla, Z. R. & Krishnan,V. (2012). Effects of Beliefs in Indian Philosophy: Paternalism and Citizenship Behaviors. Great Lakes Herald, 6(2), 26-35.

Öner, Z. H. (2012). Servant Leadership and Paternalistic Leadership Styles in the Turkish Business Context: A Comparative Empirical Study. Leadership & Organization Development Journal, 33(3), 300 – 316.

Paşa, S. F., Kabasakal, H. & Bodur, M. (2001). Society, Organizations, and Leadership in Turkey. Applied Pschology: An International Review, 50(4), 559-589.

Pellegrini, E. K. & Scandura, T. A. (2006). Leader–Member Exchange (LMX), Paternalism, and Delegation in the Turkish Business Culture: An Empirical Investigation. Journal of International Business Studies, 37, 264- 279.

Pellegrini, E. K. & Scandura, T. A. (2008). Paternalistic Leadership: A Review and Agenda for Future Research. Journal of Management. 34(3), 566-593.

Pellegrini, E. K., Scandura, T. A. & Jayaraman, V. (2010). Cross-Cultural Generalizability of Paternalistic Leadership: An Expansion of Leader-Member Exchange Theory. Group & Organization Management. 35(4), 391-420.

Sargut, S. (2010). Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim. 3. (ed.). Ankara: İmge Kitabevi.

Sinha, J. B. P. (2008). Culture and Organizational Behaviour. New Delhi: Sage.

Soares, A. M., Farhangmehr, M. & Shoham, A. (2007). Hofstede's Dimensions of Culture In International Marketing Studies, Journal of Business Research, 60(3), 277-284.

Şişman, M. (2002). Örgütler ve Kültürler. Ankara: Pegem Yayıncılık

Wu, M. Y. A. (2006). Hofstede’s Cultural Dimensions 30 Years Later: A Study of Taiwan and The United States. Intercultural Communication Studies, XV(1), 33-42.

Avrupa Mükemmellik Ödülü Sakarya Üniversitesi’ne, 2015. NTV. https://www.ntv.com.tr/egitim/avrupa-mukemmellik-odulu-sakarya-universitesine,aUdWjAiNg0y0rZRlRZrOEA Erişim Tarihi: 27 Mart 2015.

Politikalar. (t.y.). http://www.sakarya.edu.tr/tr/icerik/162/8/politikalar Erişim Tarihi: 27 Mart 2015.

Sakarya Üniversitesi Akademik Personel Sayısı. (t.y.), http://about.sakarya.edu.tr/Personel/PersonelSayilari Erişim Tarihi: 27 Mart 2015.

What About Turkey?. (t.y.). https://www.hofstede-insights.com/country/turkey/ Erişim Tarihi: 27 Mart 2015.