Milli Kimlik Bağlamında Din - Kültür İlişkisi

Öz Toplumun iki önemli yapı taşı olan din ve kültür olguları hem mahiyet hem de işlev itibariyle birbirleri ile yakın benzerlik ve ilişki içindedirler. Her ikisi de ancak insanla var olabilmekte ve insan etkinliği olarak ortaya çıkabilmektedir. İnsan bu olgunun hem ürünü hem de üreticisi durumundadır. Dinin insanla bağlantılı kültürel yansımaları kadar kültürün de dini bir özünün ve mayasının bulunduğu bir gerçektir. Dolayısı ile insanın sosyal ve kültürel kimliğinin oluşmasında bu iki unsur birlikte ve birbirleri ile bağlantılı bir şekilde etkili olduğuna dair kanıtlar oldukça fazladır. Makalede belli başlı sosyologların görüş ve değerlendirmelerinden hareketle konu irdelenmekte sosyal yapının ve milli kimliğin korunmasında din-kültür ilişkisinin önemine dikkat çekilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Din, Kimlik, Kültür

Milli Kimlik Bağlamında Din - Kültür İlişkisi

Kaynakça

CAPPS, H. Walter. (2005), “Toplum ve Din”, Din Toplum ve Kültür, ed. Ali Coşkun, İz Yayıncılık, İstanbul

COŞKUN, Ali. (2005), Din Toplum ve Kültür, İz Yayıncılık, İstanbul

DUKHEİM, Emile. (2005), Dini Hayatın İlkel Biçimleri, Ataç Yayınları, İstanbul

GÖKALP, Ziya. (1997), Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Toker Yayınları, İstanbul

GÖKALP, Ziya. (1995), Hars ve Medeniyet, ed. Yalçın Toker, Toker Yayınları, İstanbul

GÜNGÖR, Erol. (2007), Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat, İstanbul

KAPLAN, Mehmet. (2000), kültür ve Dil, Dergah Yayınları, İstanbul

MARDİN Şerif. (1999), Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul

ÖZAKPINAR, Yılmaz. (1999), Kültür ve Medeniyet Anlayışları ve bir Medeniyet Teorisi, Ötüken Neşriyat, İstanbul

SAİD W. Edward. (2005), Kültür ve Emperyalizm, çev. N. Alpay, Hil Yatınları, İstanbul

TURAN, Mümtaz. (1983), Cemiyet İçinde Fert (derleme terc.), M.E.B. İstanbul

TURHAN, Mümtaz. (1972), Kültür Değişmeleri, M.E.B. İstanbul

TÜRKDOĞAN, Orhan.(1998), Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul

ÜLGENER F. Sabri. (2006), Zihniyet ve Din İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı, Derin Yayınları, İstanbul

WEBER, Max. (1999), Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Z. Gürata, Ayraç Yayınları İstanbul