KÜRESELLEŞME VE ÇAĞDAŞ SANAT

Öz Öz Bu çalışmada, küreselleşme olgusunun sanatla ilişkisi sorgulanmıştır. Küreselleşmenin, homojenleşme, kutuplaşma, hibritleşme gibi kültürel getirileri, sanata yeni bir kimlik kazandırmıştır. Çağdaş sanat olarak tanımlanan bu yeni kimlik, disiplinlerarası, çok kültürlülük özelliği taşıyan, zaman, mekan kavramından bağımsız, anlatım ve plastik dil açısından çok çeşitlilik içeren  bir yapıya sahiptir. Sanat, ilk çağlardan beri insanların doğa karşısında güçlü olmalarını ve kendilerini ifade etmelerini sağlayan kültürel bir güçtür. İletişim Kuramcısı McLuhan’a  göre kültürün belirleyici ilkesi, içeriginden cok iletildigi aracmm niteligi ile ilgilidir(Eşkinat. 1998, s.37) Günümüzde kültürün iletenleri olarak dijital teknoloji ve  medya çağdaş sanatın  en önemli belirleyenleridir.Çağdaş sanat, iletişim, teknolojlerindeki gelişme ile hız faktörünü  kazanarak zaman ve mekandan bağımsızlaşmıştır. Sanatçının kendisi de bir ileten olarak ön plana çıkmıştır. Çeşitli özellikleri ile çağdaş sanat, yaşamın içinde yer almakta ve küreselleşmenin kültürel boyutunun  büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.Küreselleşme Ekonomik, politik ve sosyo-kültürel yapıların biraraya gelmesi ve yeni iletişim teknolojilerinin küresel kullanımıyla oluşur(Erdoğan. 2013, s.76).Bu çalışmada çağdaş sanatın ekonomik sistem ile bütüncül bir yapı oluşturduğu vurgulanmıştır. Bu bütüncül yapı içinde sanatçının kendisinin de sanat üretiminin önemli bir parçası olduğu gözlemlenmiştir.Çağdaş sanat, sanatçı, küratör, çağdaş sanat fuarları ve bienaller, küreselleşme olgusu üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın amacı; çağdaş sanatın, küreselleşmenin  önemli bir dinamiği olduğunu ortaya koymaktır. Çalışma, belirlenen problem çerçevesinde literatür araştırması yapılıp, kaynak tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Anahtar Kelimeler : Küreselleşme,Küreselleşmenin boyutları,Çağdaş sanat,Kültür endüstrisi,KüratörAbstract In this study, the relationship between globalization and art was examined. The cultural connotations of globalization, such as homogenization, polarization, and hybridization, have given a new identity to art. This new identity, defined as contemporary art, has a multidisciplinary structure that is independent of time, space and diverse in terms of expression and plastic language. Art is a cultural power that has enabled people to be strong against nature and to express themselves since the earliest ages. According to the Communication Theorist McLuhan, the culturally determinant principle is concerned with the quality of the means in which it is transmitted (Eskinat.1998, s. 37). Digital technology and media are important determinants of contemporary art. Contemporary art has become independent of time and space by acquiring the speed with the development of communication, technologies. The artist himself has also come to the forefront as a conductor. Contemporary art with its various features takes part in life and forms a large part of the cultural dimension of globalization. Globalization occurs with a combination of economic, political and socio-cultural structures and the global use of new communication technologies (Erdoğan. 2013, s. 76). It is emphasized that modern art forms an integrated structure with the economic system. It is observed that the artist himself is an important part of the art production in this whole structure. Contemporary art, artists, curators, contemporary art fairs and biennials have been studied through the phenomenon of globalization. Purpose of the study is to provide evidence for the fact that contemporary art is an important dynamism of globalization. The study was carried out using literature review model in the framework of the identified problem. Keywords : Globalization, Dimensions of globalization,Contemporary art, Culture industry,Curator

GLOBALIZATION AND CONTEMPORARY ART

Kaynakça

KaynakçaAktaş,İ.,& Deliklitaş,M.(2010, 24 Mart). Şoray’ın resmine 200 bin TL...Hürriyet http://www.hurriyet.com.tr/gundem/sorayin-resmine-200-bin-tl-14204051 adresinden alındı.

Antmen.A. (2010, 31 Mart). Ve karşınızda: Haluk Akakçe!...Radikal http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ahu-antmen/ve-karsinizda-haluk-akakce-988721/ adresinden alındı.

Artun, A. (2015). Çağdaş sanat ve kültüralizm. (Tuncay B.,Nursu Ö.,Elçin G., Çev.) İstanbul.İletişim Yayınları

Battinelli,P.(t.y).Ausfegen 1972. New Media Encyclopedia http://www.newmedia-art.org/cgi- bin/show-oeu.asp?ID=150000000034295&lg=GBR adresinden alındı.

Baransel, Z.(2011,2 Ekim).Umumi mahremiyet-bir Tracey Emin portresi.E-Skop Dergi http://www.e-skop.com/skopbulten/umumi-mahremiyet-–-bir-tracey-emin-portresi/409 adresinden alındı.

Bayrak B (2013). Çağdaş sanatın ticarileşmesine küreselleşmenin etkileri.Sosyal Bilimler Dergisi 1.Beykent Üniversitesi , 123-136

Çelik,M,Y.(2012).Boyutları ve farklı algılarıyla küreselleşme. DPUJSS NUMBER 32, VOL. II, APRIL 2012 https://www.researchgate.net/profile/Mehmet_Celik26/publication/313060657_BOYUTLARI_VE_FARKLI_ALGILARIYLA_KURESELLESME/links/588f2025a6fdcc8e63cbbf7c/BOYUTLARI-VE-FARKLI-ALGILARIYLA-KUeRESELLESME.pdf adresinden alındı.

Çığırlı, E.(2017, 27 Ekim). Çağdaş sanat ortamında küratör olmak.İzlekler Sanat ve Kültür Dergisi. http://izlekler.com/cagdas-sanat-ortaminda-kuratorun-rolu-eda-cigirli/ adresinden alındı.

Dellaloğlu,B,F.(2018).Frankfurt okulunda sanat ve toplum.(6.Baskı).İstanbul:Say Yayınları

Erdoğan,M.(2013). Küresel çağda çağdaş sanat ve küresel sanat pazarı.Anadolu Üniversitesi.Sosyal Bilimler Dergisi.15( 1), http://dx.doi.org/10.18037/ausbd.98486 adresinden alındı.

Ersoy, E. (2008). Tarihsel Kapitalizmden Güncel Kapitalizme Küreselleşme, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma; Malatya. Eşkinat,R.(1998).McLuhan’ın küreselleşme teorisine katkıda bulunan görüşleri.Kurgu Dergisi.(15). 33-43 https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/1391/131794.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden alındı.

Günsoy, B. (2006). Küreselleşmenin ölçülmesinde sistematik yaklaşımlar; karşılaştırmalı bir inceleme.(1. Baskı).Ankara: Kırlangıç Yayınevi.

Harris, R. (1993). Globalization, Trade, and Income. Canadian Journal of Economics, XXVI(4):1-22

Holton,R.(2013).Küreselleşmenin kültürel sonuçları.(Çev.Kasım Karaman,Çev.).Sosyoloji Konferansları.No:47.2013-1.59-75

Kuspit,D.(2006).Sanatın Sonu.( Yasemin Tezgiden,Çev.).İstanbul:Metis Yayınları Madzoski,V.(2016).Küratörlük koruma ve kapatmanın diyalektiği.(Mine.Haydaroğlu.Çev.)İstanbul:Koç Üniversitesi YayınlarıMuseum of fine arts.(2018). https://www.mfa.org/exhibitions/candice-breitz-love-story adresinden alındı.

Onan,Ç,B.(2016).Çağdaş sanat öğretiminde disiplinlerarasılık:fenomeloji çalışması. (Basılmamış doktora tezi).Eskişehir Anadolu Üniversitesi.Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Robertson.R.(1992). Globalization: Social theory and global culture. .London:Sage Sanatatak.(2017,17 Ekim).Marina Abramovic enstitüsü hayal oldu.http://www.sanatatak.com/view/marina-abramovic-enstitusu-hayal-oldu adresinden alındı.

Thompson,D.(2012) Sanat mezat.(RenanAkman Çev.)İstanbul:İletişim Yayınları

Tunçelli O.(2014).Günümüz sanatında sanat eseri ve değerinin değişkenleri;Andreas Gursky örneği.(Basılmamış sanatta yeterlilik tezi).T.C.Kocaeli Üniversitesi.Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ozgur,E.(2014, 8 Nisan). Tracey Emin ‘everyone I have slept with 1963-1995. https://edeozgur.wordpress.com/2014/04/08/tracey-emin-everyone-i-have-slept-with-1963-1995/ adresinden alındı.

Yardımcı.S.(2014).İstanbul’da bienal. (2.Baskı) İstanbul:İletişim Yayınları

Görsel 1- https://www.pinterest.co.uk/pin/299911656421244255/?lp=true adresinden erişildi.(Erişim Tarihi: 5-05-2018)

Görsel 2- http://collection.whitney.org/object/7399 adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 18-05-2018)

Görsel 3- https://edeozgur.wordpress.com/2014/04/08/tracey-emin-everyone-i-have-slept-with-1963-1995/ adresinden erişildi.(Erişim Tarihi. 18-05-2018)

Görsel 4- http://www.milliyetsanat.com/haberler/plastik-sanatlar/-yatagim---my-bed----tracey-emin/546 adresinden erişildi.(Erişim Tarihi. 20-05-2018)

Görsel 5.-6 http://www.candicebreitz.net adresinden erişildi.(Erişim Tarihi: 20-05-2018)

Görsel 7 - http://www.damienhirst.com/the-physical-impossibility-of adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 21-05-2018)

Görsel 8- https://www.kickstarter.com/projects/maihudson/marina-abramovic-institute-the-founders adresinden erişildi.(Erişim Tarihi. 30-05-2018)