DERGİ TASARIMINDA TİPOGRAFİ: TSE ÖNCÜ ÇOCUK DERGİSİ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öz Bu çalışmada üç aylık bir süreli yayın olan Türk Standartları Enstitüsü Öncü Çocuk Dergisi, tipografik özellikleri bakımından incelenmiştir. Yapılan çalışmada, tipografik öğelerin görsel iletişime olan etkilerini ortaya koymak amaçlanmış ve bu kapsamda söz konusu tasarım problemleri ile çözüm önerileri ele alınmaya çalışılmıştır. İncelenen dergi dahilinde, grafik iletişimin başlıca öğesi olan tipografi ile ilgili olarak okunurluk, yazı hiyerarşisi, font seçimi, bloklama gibi unsurlar üzerine tartışılmıştır. Verilerin nitel olarak değerlendirildiği bu betimsel çalışmada örneklem olarak derginin 2016 yılı sayıları seçilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında derginin tasarımında tespit edilen bulgulara yönelik öneriler getirilmiştir.

TYPOGRAPHY IN MAGAZINE DESIGN: AN ANALYSIS ON THE MAGAZINE OF TSE “ÖNCÜ ÇOCUK”

Kaynakça

Ambrose G. & Harris P. (2014). Grafik Tasarımda Tipografi (Bengisu Bayrak, Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık.Becer, E. (2015). İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: Dost Kitabevi.Çulha, Dilek. “Stéphane Mallarmé’nin “Un Coup De Dés”, (Bir Zar Atımı) Adlı Şiirinin Tipografik Dili.” İdil Sanat ve Dil Dergisi, c. 5, sy. 22 (2016) 569-586.Heller S. & Guarnaccia S. (1994). Designing for Children. New York: Watson Guptill Publications.Heller S. & Vienne V. (2016). Grafik Tasarımı Değiştiren 100 Fikir. (Bengisu Bayrak, Çev.). İstanbul: Literatür YayıncılıkHunt P. (Ed.). (2004). International Companion Encyclopedia of Children's Literature. Abingdon: RoutledgeLourenço D. & Coutinho S. (2013) Legibility in Children's Reading: The Methodological Development of an Experiment for Reading Printed and Digital Texts. A. Marcus, Proceeding DUXU'13 içinde c. 2 (ss. 219-228). Las Vegas: Springer.Oskay, Ü. (2001). İletişimin ABC’si. İstanbul: Der Yayınları.Parnau, J. (1985). Handbook of Magazine Production. Connecticut: Folio Publishing. (Aktaran: E. Becer (2015). “İletişim ve Grafik Tasarım”. Dost Kitabevi, s.121).Sloan, (2013). Perspectives on Mass Communication History. New Jersey: Routledge.

“Dergi”. TDK, Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts (Erişim Tarihi:19.11.2017)“Dergiler (Magazine)”. Blinde-Kuh. http://www.blinde-kuh.de/tuerkisch- web/tuerkischweb-magazine.html (Erişim Tarihi:19.11.2017)“İlk Çocuk Dergisi”. Bilim Dergim. https://bilimdergim.wordpress.com/2013/12/08/ilk- cocuk-dergisi/ (Erişim Tarihi:19.11.2017)“Lonca”. Konya Sanayi Odası. http://www.kso.org.tr/yayinlardosya/lonca-sayi- 34_1389341124.pdf (Erişim Tarihi:19.11.2017)“Magazine”. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Magazine (Erişim Tarihi:19.11.2017)“Ders Kitapları İle Eğitim Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge”. MEB Mevzuat. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2589_0.html (Erişim Tarihi:19.11.2017)“Osmanlı’dan Günümüze Çocuk Dergileri”. Fabilog. http://www.fabilog.com/osmanli- dan-gunumuze-cocuk-dergileri/ (Erişim Tarihi:19.11.2017)“The Lilliputian Magazine”. British Library. https://www.bl.uk/collection-items/the- lilliputian-magazine (Erişim Tarihi:19.11.2017)“TSE Öncü Çocuk Dergisine Abonelik İşlemleri”. Türk Standartları Enstitüsü. https://www.tse.org.tr/tr/duyuru/1/4337/tse-oncu-cocuk-dergisine-abonelik-islemleri.aspx (Erişim Tarihi:19.11.2017)“TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi”. Türk Standartları Enstitüsü. https://www.tse.org.tr/tr/modul/yayinlarimiz/dergi.aspx?k_id=740 (Erişim Tarihi:19.11.2017)Woods, R.J., Davis, K. and Scharff, F.V. 2005. Effects of typeface and font size on legibility for children. American Journal of Psychological Research 1 (1), 86-102. https://www.mcneese.edu/f/c/f2724ef5/ajpr9.pdf (Erişim Tarihi:19.11.2017.)Yılmaz Özdil, “Çocuk", http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/yilmaz-ozdil/cocuk- 1161009/ (Erişim Tarihi:19.11.2017)