Belediyelerin Denetlenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

Yeni Kamu Yönetimi anlayışı ile piyasa ekonomisi önem kazanmış, merkeziyetçi yapının yerini daha adem-i merkeziyetçi bir yönetim anlayışı almıştır. Kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verilebilirlik, etkinlik, verimlilik, ekonomiklilik, stratejik planlama, performans yönetimi ve denetimi gibi ilkeler önem kazanmıştır. Belediyelerde yeni denetim sistemi ile bir takım değişiklikler yaşanmıştır. Bu çerçevede belediyelerin iç denetimini, belediye müfettişleri ve belediye iç denetçileri; dış denetimini ise İçişleri Bakanlığı görevlileri ve Sayıştay denetçileri yapacaktır. Bu denetimlerde ise Belediye Kanununa göre çeşitli tasnif edici ayrımlara gidilmiş ve belediyelerde hukuka uygunluk, mali ve performans denetiminin yapılacağı belirtilmiştir.

Belediyelerin Denetlenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

As required by New Public Management understanding, market economy has signified, a decentralized management has replaced centralized structure. Principles like transparency, rendering accounts ability, efficiency, productivity, economic ability, strategic planning, performance management and auditing in public management have gained importance. In municipalities, with new auditing system several changes had lived. In this context, Interior Managerial Auditing will be made by municipal inspectors and internal auditors, whereas External Auditing In Municipalities will be made by Auditors of Ministry of Interior and Commissioners Of Audit. In these auditings, various classified differentiations have been implemented according to Municipal Law and it has been emphasized that auditing of legal conformity in municipalities and financial and performance auditing will be made.

Kaynakça

AYTAÇ, Fethi (2006), “Belediyelerin İç ve Dış Denetimi Üzerine Düşünceler”, Yerel Yönetim ve Denetim, Cilt 11, Sayı 2, Şubat 2006.

AKBULUT, Fatih (2007), “Performans Denetimi Bağlamında Kamuda İç ve Dış Denetim İşbirliği” Türkiye İç Denetim Enstitüsü,İç Denetim Dergisi, Sayı 18, s. 22-31.

ALICI, Orhan Veli (2006), “Belediyelerin İç Denetimi”, Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, Yıl 16, Sayı 147.

ALICI, Orhan Veli (2007), Belediyelerin İç ve Dış Denetimi, Mahalli İdareler Derneği Yayını, Yayın No 62,Ankara.

ALICI, Orhan Veli (2007), “Türkiye’de Belediye Reformu ve Yaşanan Değişiklikler”, TODAİE, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 16(4) Ekim 2007.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, “Türk Denetim Organlarının Yapısı ve Çalışma Sistemi”, 2006,

http://www.bumko.gov.tr/proje/proje4/dokuman/DenslsOrgan.d oc (12 Haziran 2006).

DAMAR, Mehmet (2005), “Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Töreni Konuşması”, Sayıştay Dergisi, Sayı 57, Nisan-Haziran 2005, s. 14.

EKİNCİ, Birol ve TOKER, M. Cem (2005), “Avrupa’da ve Ülkemizde Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Etkinliği”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 14, Sayı 1, Ocak 2005.

GÜNEY, Haşim (1994), “İdarenin İç Denetimi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, SBE, 1994, İstanbul.

KARABAŞ, Erdal. “Belediyelerin Gelirleri Harcamaları ve Mali Denetimi”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, SBE, 1986).

TORTOP, Nuri, İsbir, Eyüp G. ve Aykaç, Burhan (1999), Yönetim Bilimi, Yargı Yayınevi, Ankara

YÜZGÜN, Arslan (1984), Genel Denetim Yaklaşımı, Dünya Yayınları, İstanbul.