Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal destek algilarinin bazi değişkenlere göre incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD1
Görüntülenme :
959
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin sosyal destek algıları bazı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Erzurum’un merkez ilçeleri olan Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde 2010–2011 Eğitim-Öğretim yılında eğitim gören 428 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Yıldırım (2004) tarafından geliştirilen “Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” (ASDÖ-R) ve araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır Verilerin analizinde pearson momentler çarpımı korelasyonu, bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edinilen bulgular ortaöğretim öğrencilerinin sosyal destek algıları kardeş sayısı, annenin çalışıp-çalışmaması, öğrencinin yakın arkadaşının olup-olmaması, sınıftaki öğrenci sayısı gibi değişkenlere göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Ayrıca öğretmen desteği ile öğrencilerin akademik başarıları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

 In this study, some variables were analyzed for secondary school students'perceptions of social support. The study sample Aziziye central districts of Erzurum, Palandöken and Yakutiye 428 counties 2010-2011 academic year secondary school students are studying. Yıldırım (2004) was developed by the "Perceived Social Support Scale" (ASDÖ-R) and generated by the researcher, "Personal Information Form" Pearson product moment correlation coefficient was used to analyze the data, independent samples t test and one-way analysis of variance was used to . The findings of secondary school students perceptions of social support, number of siblings, mother's work-to work, the student's close friends and may not be possible, In class according to variables such as number of students showed a significant difference. In addition, teachers with the support of a positive significant relation between students' academic achievements.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :