Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Olumlu değerlendirilme korkusu ölçeği türkçe formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD2
Görüntülenme :
954
DOI :
Özet Türkçe :

Amaç: Olumlu Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (ODKÖ) Weeks ve ark. (2008) tarafından olumlu değerlendirilme korkusunu ölçmek üzere geliştirilmiş, 8 maddelik özbildirim tarzı bir ölçektir. Bu çalışmanın amacı ODKÖ'nün faktör yapısını, geçerlik ve güvenirliğini incelemek ve Türkçeye uyarlamasını yapmaktır. Yöntem: Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören 532 öğrenci (343 kadın, 188 erkek) katılmıştır. Araştırmada ODKÖ'nün psikometrik özellikleri iç tutarlılık katsayısı, test tekrar test, test yarılama, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik yöntemleriyle incelenmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: ODKÖ'nün yapı geçerliğini incelemek üzere açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ise ölçeğin özgün formuna ait faktör yapısıyla uyumlu bir sonuç vermiştir. ODKÖ'nün iç tutarlık katsayısı .73, test tekrar test güvenirlik katsayısı .75 ve test yarılama yoluyla elde edilen güvenirlik katsayısı .67 olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu sonuçlar ODKÖ'nün olumlu değerlendirme korkusunu ölçmek üzere Türk üniversite öğrencileri için yeterli düzeyde bir geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Objective: The Fear of Positive Evaluation Scale (FPES) is 8 item self-report scale developed by Weeks and et al. (2008) to assess fear of positive evaluation. The purpose of this study was to adapt the FPES to Turkish and examine its factorial structure, validity and reliability. Method: The study included 532 university students (343 female, 188 male) from Dokuz Eylul and Sakarya Universities. Psychometric properties of FPES was investigated by test re-test, Cronbach alpha, split-half, exploratory and confirmatory factor analysis and criterion validity methods. Rosenberg Self-esteem Scale and The Fear of Negative Evaluation Scale Short Form was used for the criterion validity. Results: In order to determine the construct validity of The Fear of Positive Evaluation Scale (FPES), exploratory and confirmatory factor analysis was conducted. The exploratory factor analysis resulted in a factor and confirmatory factor analysis demonstrated that the model was well fit with the original scale. The Cronbach's alpha for the FPES was .73. the computed test-retest reliability coefficient was .75 and split-half coefficent was .67. Conclusion: According to these results FPES had a satisfactory level of reliability and validity in Turkish university students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :