Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarında duygusal zekâ, problem çözme ve akademik başarı ilişkisi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
1303
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Ege Üniversitesi Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında 2008–2009 yılında kayıtlı olan öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyleri, problem çözme becerileri ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkisel tarama modelinde ele alınan bu araştırmanın veri analizinde, t testi, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeylerinin mezun olunan fakülte, öğrenim görülen tezsiz yüksek lisans programı, cinsiyet ve hayata bakış açısı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Öğretmen adaylarının problem çözme beceri düzeylerinde ise mezun olunan fakülte, öğrenim görülen tezsiz yüksek lisans alanı ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Duygusal zekâ düzeyinin hem problem çözme becerileri hem de akademik başarı arasında negatif yönde bir ilişki olduğu görülürken, problem çözme becerisi ile akademik başarı arasında ise pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the emotional intelligence levels, problem solving skills and academic success of pre-service teachers that attend Ege University Secondary School Field Teaching Master Programme Without Dissertation. In this research, correlational method was used. In the analysis of data, t test, variance analysis, correlation and regression analysis were used. There were significant differences in the emotional intelligence levels of pre-service teachers according to undergraduate faculty, the master programme they attend, sexuality and life perspective variables. There were also significant differences in the problem solving skills of pre-service teachers according to undergraduate faculty and sexuality variables. There was a negative correlation between problem solving skills, academic success and emotional intelligence, whereas there was a positive correlation between academic success and problem solving skills.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :