Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik ve hareket eğitimi çerçevesinde geleneksel türk tiyatrosu öğelerinin kullanilmasi üzerine öneriler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
799
DOI :
Özet Türkçe :

Yazılı ve sözel sembol kullanma becerisine sahip olan insan, bu özellikleri sayesinde kültürel birikimi oluşturur ve bunu diğer nesillere aktarır. Modern toplumlarda kültürel birikimin hızlı olması bireylerin günlük yaşantıları sırasında kültürel mirasın çeşitli boyutları ile karşılaşmalarını ve öğrenmelerini olanaksız kılmaktadır. Bu noktada eğitim kurumları, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması görevini üstlenirler. Çağdaş eğitim programlarında yerini almış sanat eğitiminin; kültürel mirasın önemli dalı halk tiyatrosu ve ona ait değerlerin tanıtılıp, aktarılmasında önemli bir işlevi ve görevi vardır. Bilindiği üzere; Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun gerek kırsal, gerekse kentsel kesimde görülen türlerinin ortak özelliklerinin başında, yazılı bir metne değil doğaçlamaya dayanması gelir. Şarkı, dans, söz oyunları ve taklit Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun vazgeçilmez
öğeleridir. Halk kültüründeki çeşitlilik ve zenginliğin temel sebeplerinden biri de şarkı-danssöz üçlüsü arasındaki bu organik bağdır. Böylece halk kültürünü yeni nesillere aktarırken mümkün olduğunca bu bütünlüğü ve organik bağı korumak gerekmektedir. Kültürün bu şekildeki aktarımı çok daha anlamlı ve anlaşılır olacaktır.
“Orff Yaklaşımı ile Müzik ve Hareket Eğitimi” dil, müzik ve hareket birliğine dayanan
“elementer müzik” tanımını yaparken, yukarıda sözü geçen bu organik bağa gönderme yapar. Bütün eğitim-öğretim etkinliklerini bu bağa göre düzenler. Bu bildiride; Orff Yaklaşımı çerçevesinde müzik ve hareket eğitimi yoluyla Geleneksel ürk Tiyatrosu öğelerinin tanıtılması, eğitim materyali olarak kullanılması olanakları tartışılacak, konu ile ilgili öneriler getirilmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

The purpose of this article is to stress the resources and possibilities that “Music and Movement Education Using Orff Approach” offers, in the transference of public theater tradition to young generations through education. The place of public theater in the primary school curriculum of today will be established, as well as coming up with the new suggestions from a perspective that brings together and analyzes the interrelationship between creative drama-Orff Aproach and traditional theater.
A human being capable of using written and oral symbols can also build a cultural accumulation and transfer this to younger generations. However, the fact that this cultural accumulation is very fast in modern societies makes it impossible for the members of those societies to have sufficient contact with the various dimensions of that cultural heritage during their daily lives and being exposed to something insufficiently, a person will not learn enough
of it. At this point, education institutions take on the responsibility of transferring that cultural heritage to younger generations. In current education programs, Art education has a vital function in terms of introducing as well as successfully transferring the values the public theater has, since it is a part of that heritage.
As it is known well, the various kinds of public theater traditionally belong both to
rural or urban areas have one important common feature: they are dependent on improvisation rather than on written text. Songs, dance, word plays and imitation are all indispensable features of Traditional Turkish Theater. The existence of richness and variety in the Turkish culture stems from the fact that there exist such an organic bond between this trio; songdance- word, and it is the job of the transferors to preserve this organic bond in order to not to lose integrity of the culture that is being transferred. The transference with these principles in mind will be more meaningful as well as comprehensible. “Music and Movement Educaiton Using Orff Approach” refers to this aforementioned bond, while defining “elementary music” that depends on the unity of language, music and movement, as well as reorganizing all the activities in the education system. In this article, the function of Orff Aproach toward introducing the Traditional Turkish Theater to the education system through music and movement will be discussed, as well as investigating the possibility
of using what comes out of this process as potential teaching material, biringing suggestions where appropriate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :