Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik, reklam ve kitle iletişimin ergen üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, D. MYO, ÇGE1, Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar S.H.MYO2
Görüntülenme :
945
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, 15–18 yaş grubu ergenler üzerinde kitle iletişim araçları, müzik ve reklamın etkisini ortaya koymak amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın materyali, Kayseri ilinde öğrenim gören 15–18 yaşları arasında ergenlik dönemindeki 320 (160 kız, 160 erkek) öğrenciden anket yardımıyla elde edilen veriler ve konu ile ilgili kaynaklardan oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda ergenlerin dinledikleri müzik türleri içerisinde en çok Türk Pop müziğinin yer aldığı, kitle iletişim araçları üzerinden yapılan reklamlardan özellikle televizyon, dergi ve gazete reklamlarından etkilendikleri, dinledikleri müzik türleri ve reklamların giysi seçimleri başta olmak üzere birçok seçimde belirleyici rol oynadığı bulunmuştur. Yaşlara ilişkin dağılımlar incelendiğinde; 15 yaş (% 43.1), 16 yaş (% 51.7) ve 18 yaştaki (% 44.5) ergenlerin en çok etkilendikleri reklam türünün televizyon reklamları olduğu, televizyon reklamlarından etkilenen erkeklerin oranının (% 50) kızlara göre daha yüksek (% 40) olduğu bulunmuştur. Ergenlerin sosyo-ekonomik düzeylerine göre reklamın giyim tercihleri üzerindeki etkisi konusundaki düşüncelerinde anlamlı bir farklılık yarattığı bulunmuştur ( X ²= 17.374, p<.01).

Özet İngilizce :

This research has been planned and carried out with the aim of asserting the effect of mass media, music and advertisement on adolescents among 15-18 age group. Materials of the research consist of tha data gathered from 320 students (160 girls, 160 boys) among 15-18 who receive education in the city of Kayseri with the help of survey and the sources relevant to the subject. As a result of the research, it has been found that Turkish Pop music takes the biggest part among adolescents' choice of music types, they have been affected from the advertisements on mass media especially television, magazine and newspaper, their choice of music type and advertisements play a great role in the first place their choice of clothing and many others. When the distributions about ages are searched, it has been found that 15 age (43.1%), 16 age (51.7%) and 18 age (44.5%) adolescents have been affected most by television advertisements, the ratio of boys (50%) more than girls (40%) have been affected by television advertisements. According to adolescents' socio-economic levels, the effect of advertisement on the thoughts of clothes choice has created a meaningful difference ( X ²= 17.374, p<.01). It has been stated that 47,4 % of adolescents listen to Turkish pop music in the first place and the thoughts about music type's effect on clothes choice change according to age.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :