Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenlerinin etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
1000
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim alanında, ülke bazında geliştirilen reform önerilerinin, sınıftan gelen dönütlerle beslendiği ölçüde tutarlı gelişmelere zemin hazırlayabileceği düşünüldüğünde, sınıfta yürütülen öğretim etkinliklerinin, sürekli olarak incelenip değerlendirilmesi, eğitim sistemi ve programların geliştirilmesi için gerçekçi yaklaşımların doğmasına neden olacaktır. Bu gerekçeden hareketle tasarlanan bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin sınıfta etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerini saptayarak, onların etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerini etkileyen değişkenleri ortaya koymaktır. Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın evreni Kayseri ili sınırlarındaki tüm ilköğretim
okullarıdır. Tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 328 öğretmen, çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Etkili Öğretimi Gerçekleştirme Ölçeği (EÖGÖ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin öğretimi planlama bölümü etkinliklerini %82’oranında, öğretimi uygulama boyutundaki etkinlikleri, %92 oranında, öğretimi değerlendirme boyutundaki etkinlikleri ise %50 oranında yeterli düzeyde gerçekleştirdikleri bulunmuştur. Cinsiyet değişkeninin, planlama, uygulama ve değerlendirme boyutlarındaki maddeleri gerçekleştirme yeterliği açısından önemli bir değişken olmadığı belirlenmiştir. Devlet okullarında çalışan öğretmenler ile özel okullarda çalışan öğretmenlerin, ölçek alt boyutlarındaki maddeleri gerçekleştirme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşmabulunmamıştır. Sınıf öğretmenlerinin planlama boyutundaki maddeleri gerçekleştirme yeterlikleri, diğer branş öğretmenlerinden anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.

Özet İngilizce :

In the field of education, when reform suggestions improved in the country which is
thought that these suggestions can lead up to consistent improvement to the degree that feed the feedbacks from school, teaching activities at classrooms continuously being searched and evaluated that cause to result in realistic approaches for improving education system and programs. Considering this fact, the purpose of this study designed is to present variables affecting teachers’ improvement levels of effective teaching by determining teachers’ improvement
levels of effective teaching at classrooms. In this study, descriptive survey model was used. The population of the study was all of the primary schools in Kayseri. For sample, 328 teachers were selected by using stratified sampling. In order to collect data, Improvement Scale of Effective Teaching and Personal Information Form were used. As a result of study, it is found that teachers perform an adequate level 82% at teaching planning part, they perform 92% at the aspect of teaching practicing and lastly they perform 50% the part of teaching evaluation. It is determined that gender variable is not an important variable in terms of the adequacy of item development in the aspects of planning, practicing, and evaluating. It is concluded that there is no significant difference between teachers working in state schools and teachers working in private school on improving the subpart items of teaching planning,
practicing and evaluating. Classroom teachers’ adequacy of performing planning items is significant different from other department teachers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :