Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Günümüz finans ve bankacilik sektörünün kriz dönemlerinde liderlik modeli ve uygulamalari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Muhasebe Finansman A.D.1
Görüntülenme :
866
DOI :
Özet Türkçe :

Liderlik kavramı belirli amaç ve şartlar altında başkalarının faaliyetlerini etkileme ve yönlendirme faaliyetidir. Liderlik aslında bir sanattır da diyebiliriz. Liderlik bir amaca uygun olarak hareket eden, diğer iş gören veya bireylerin davranışlarını etkilemektir. Liderlik genellikle bir örgüt yapısı içerisinde kullanılan ve etkin rol oynayan yapıdır. Bu yapı günümüzde oldukça yoğun kullanılmaktadır. Örgütsel yönetim, performans ve verimlilik günümüzde işletmeler açısından giderek önem kazanan bir kavram haline gelmiştir. Özellikle finans ve bankacılık sektörü içerisinde bu durum daha net görülmektedir. Birçok işletme örgütsel yönetim ve performans ilişkisi yönünde çalışmalar yapmakta ve iş görenlerin iş verimlilik ve performans düzeylerinin iyileştirilmesi yönünde uygulamalar gerçekleştirmektedir. Bir örgüt içerisinde lider modeli diğer örgüt üyelerinin model aldığı ve dikkatle izlediği bir olgudur. İyi bir lider örgüt üyelerinin aktif performans ve verimlilikleri üzerinde etkili olmaktadır. Kurumsal bir kimliğe sahip işletmenin yönetim modeli ve uygulamaları iş görenler açısından önemlidir. Liderlik modelini bir etkileme süreci ve iş görenler açısından bu süreci yönlendiren ilişki bütünü olarak da tanımlayabiliriz. Bir başka açıdan liderliği belirli bir insan grubunu belli ortak bir amaca yöneltme kapasitesi ve başarısı olarak da yorumlayabiliriz. Bu çalışmada kriz odaklı ve kriz dönemlerinde bankacılık ve finans sektöründe liderlik modelinin finansal ve bankacılık kurumlarında etkinliğinin literatür açısından değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu çalışmada günümüz bankacılık sektöründe uygulanan liderlik uygulamalarına ilişkin çalışmalar literatür açısından değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

 The concept of leadership is theactivity of affecting and directing others’ activities under certain aims andconditions. Actually, we can say that leadership is an art. Leadership isaffecting the ones acting and serving for one purpose or behaviors ofindividuals. Leadership is generally a structure used in an organizationalstructure and taking an active role in it. This structure is densely usednowadays. Today, organizational management, performance and efficiency have becomea concept gaining importance gradually in terms of businesses. This conditionis seen more clearly especially in finance and banking sector. Many businessescarry out studies in terms of organizational management and performancerelation, and perform some practices concerning amelioration of job efficiencyand performance levels of wage earners. Leader model within an organization isa fact taken as model and carefully monitored by other members of organization.A good leader is effective on active performance and efficiency of organizationmembers. Management model and practices of a business having a corporateidentity is important for wage earners. We can also define the leadership modelas an affecting process and the whole relation directing this process for wageearners. In other words, we can interpret the leadership as the capacity andsuccess of directing a certain group towards a mutual aim. In this study,evaluation of efficiency of leadership model in finance and bank institutionsin literature terms in crisis oriented and crisis periods in banking andfinance sector has been carried out. In this study, studies concerningleadership practices applied in today’s banking sector have been evaluated inliterature terms.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :