Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Görsel kültürün ve sosyo-kültürel olguların öğrenci resimlerindeki imgelere etkiler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
DEÜBEF Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
889
DOI :
Özet Türkçe :

Sanatçı ve sanat eğitimcisi yetiştiren kurumların lisans ve lisansüstü düzeyinde yürütülmekte olan programlarda sanat eserleri inceleme vb. gibi dersler verilmektedir. Bu ders ya da derslerin yanı sıra, çağdaş görsel kültürün imgeleri ve sosyo-kültürel olguları bir arada tartışan teorik ve buna bağlı olarak disiplinlerarası etkileşimli çalışan bir atölye (örneğin proje önerileri ile çalışan) dersinin olmadığı gözlenmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde sanat eğitimi alanında görsel kültür-sosyo-kültürel olgular ve bunların öğrencilerin resimlerindeki imgelere etkileri ile ilgili böyle bir çalışmanın eksikliği araştırmaya yön vermiştir. Lisans düzeyinde sanat eğitimi alan öğrencilerin resimlerindeki imgelerde görsel kültürün ve sosyokültürel olguların etkileri konusunda durum tespiti yapmak araştırmanın genel amacını oluşturmaktadır. Ayrıca, görsel kültürün ve sosyo-kültürel olguların etkisinin öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Ancak bu makalede bu bulgulara yer verilmemiştir. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Veriler nitel araştırma yöntemine dayalı olarak toplanmıştır. Bu kapsamda öncelikle araştırma ile ilgili literatür taranmış ve Kişisel Bilgi Formu (Ölçek-A), yarı yapılandırılmış Görüşme Formu (Ölçek-B) ve Doküman İnceleme (Ölçek-C) olmak üzere üç farklı araç kullanılmıştır. Araştırmada görüşme formu ve kişisel bilgi formundan elde edilen verilerin çözümlenmesinde; içerik analizi (nitel), frekans ve yüzde dağılımı, doküman analizinde ise 9. alt probleme ilişkin oluşturulan tema ve kodlar kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

The institutions that train artists and artist educators offer courses such as analysis of artistic works at graduate and post-graduate programs. In addition to this, it is also thought that the integration of interdisciplinary workshop courses (for example, courses focusing on project proposals) discussing both socio-cultural phenomena and images of modern visual culture into the program will answer to a significant need. In this context, the lack of works concerning the effects of visual culture and socio-cultural phenomena on the images in the pictures of the students has been the source of this research. The broad objective of the study is to identify the effects of visual culture and socio-cultural phenomena found in the images in the pictures of the graduate students. Further, it was also investigated whether the effects of visual culture and socio-cultural phenomena vary in the socio-demographic traits of the students. This is a qualitative study. The data were collected on the basis of qualitative research methods. In this respect, the related literature was reviewed and Personal Information Form (Scale-A), semi-structured Interview Form (Scale-B) and Document Analysis (Scale-C) were used as three different tools. In this study 147 of the 248 third and fourth students at the faculties of education and fine arts of three universities were interviewed. The following qualitative and statistical techniques were employed in the analysis of the data of the interview form and personal information form: Content analysis (qualitative), Frequency and Percentage Distribution, Document Analysis.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :