Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ergenlerde görülen zorbalik eğiliminin bilişsel çarpitmalar ve fonksiyonel olmayan tutumlarla ilişkisi

Yazar kurumları :
KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, RPD Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
849
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ergenlerin Zorbalık Eğilimleri ile Bilişsel Çarpıtmalar ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaçla araştırmanın çalışma grubu 300 (kız= 149, erkek=151) lise öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ergenlerin zorbalık eğilimini ölçmek amacıyla ‘Zorbalık Eğilimi Ölçeği’, ergenlerin bilişsel çarpıtma düzeylerini ölçmek amacıyla ‘İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği’ ve ‘Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği’ kullanılmıştır. Veriler SPSS 13.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz, ölçeklerden elde edilen verilerin Bağımsız t Testi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı istatistiksel işlemleri yapılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Fonksiyonel Olmayan Tutumlarla ergenlerin Zorbalık Eğilimleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (t= -4.24, p<.05). Ayrıca cinsiyet ile Zorbalık Eğilimleri arasında da anlamlı ilişki tespit edilmiştir (t= -4.73, p<.05). Araştırmada elde edilen bulgular literatür çerçevesinde tartışılarak gelecekte yapılacak araştırmalara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 The purpose of this study is examining relations between bullying behavior with Cognitive Distortions and Dysfunctional Attitude. The work group of the study consists of 300 High School students (6 Woman, 6 Men). The “Bullying Measurement Scale”, the “Cognitive Distortions Scale” and Dysfunctional Attitude scale were used for data collection tools in this study. The data’s were analyzed by SPSS packet program. The analyses were done by using the Independent t Test, the Pearson Correlation Coefficient. According to research result, there were significant differences between Bullying Behaviors and Cognitive Distortions (t= -4.24, p<.05). In addition, there were significant differences between gender and Bullying Behaviors (t= -4.73, p<.05). Obtained results were discussed within the framework of related literature and recommendations about these subjects for both policy-makers and researchers were made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :