Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışma yaşamında stresin bireysel performans üzerindeki etkileri: eğitim ve sağlık çalışanlarına yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF1, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
1842
DOI :
Özet Türkçe :

Stres günümüzde hemen hemen her ortamda ve herkes tarafından hissedilen bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanlar zamanlarının büyük bir kısmını iş ortamında geçirmekte ve dolayısıyla strese maruz kalmaktadırlar. Bu çalışma, eğitim ve sağlık sektöründe çalışan işgörenlerin stres düzeylerini tespit etmek ve yaşanan stresin performans üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Balıkesir İli Manyas ilçesinde çalışan eğitim ve sağlık sektöründeki işgörenler örneklem olarak seçilmiş ve 156 kişiye anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda sağlık sektöründe çalışanların eğitim alanında çalışanlara göre daha fazla strese maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca kurumda çalışılan süre ile stres düzeyi arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Kurumda çalışma yılı arttıkça algılanan stres düzeyi artmaktadır. Eğitim durumu ile stres algısı arasındaki ilişki incelendiğinde ise negatif yönlü ilişki olduğu, eğitim seviyesi stres algısının azaldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışma yaşamındaki görev ile stres algısı arasında yapılan varyans analizi sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı verilere ulaşılmıştır. Ücretli öğretmenlerin stres algıları en düşük, ebe ve hemşirelerin ise en yüksek grup olduğu tespit edilmiştir. İşgörenlerin çalışma yaşamında maruz kaldıkları stresin performansları ile ilişkisi incelenmiş ancak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Stress, today appears to be a phenomenon that is felt by everyone almost in every environment. Because people spend most of their day at work, they are being subject to stress. This study aims to identify the stress levels of the workers in health education sectors and to analyze the effects of stress on their performance. For this purpose, 156 people from Manyas, a province of Balıkesir, working on these so called sectors selected for a sample survey about stress. According to the result of the survey, health sector employees found out to be more exposed to stress than those of working in the education sector. Also, it has been understood that the length of the working hours is directly related to the level of stress on the employees. Another result is that the relationship between the education level and the perception of stress has a negative way relationship that is higher education level helps to reduce the stress perception. Findings showed that, as a result of analysis of variance between working life duties and perception of stress, statistically significant data has been accessed. Temporary teachers' perception was the lowest, while the highest stress levels found out to be the midwives' and nurses'. When the relationship between exposure to stress in working life and its effects to the performance of the employees was examined, no significant relationship was found.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :