Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Benlik saygisini geliştirme programinin ilköğretim 8. sinif öğrencilerinin benlik saygisi düzeylerine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
1252
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, benlik saygısını geliştirme programının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerine etkisini belirlemektir. Araştırma 2011–2012 eğitim öğretim yılında Erzurum Kocatepe İlköğretim Okulu’nda öğrenim görmekte olan 157 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Piers-Harris Çocuklarda Öz-Kavram Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Ölçekten düşük puan alan gönüllü 13 kız ve 13 erkek toplam 26 öğrenci rastgele deney ve kontrol gruplarına 13’erli olarak dağıtılmışlardır. Deney grubuna haftada 1 gün 60–90 dakika süreyle 8 haftalık benlik saygısını geliştirme programı uygulanmıştır. Deney grubuna uygulanan program uzman görüşleri dikkate alınarak araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Kontrol grubunda ise herhangi bir işlem yapılmamıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için t testi ve ilişkili örneklemler için tek faktörlü ANCOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda programa katılan öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin deney öncesine göre ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak yükseldiği ayrıca bu değişimin cinsiyet ve sosyoekonomik düzey değişkenlerinden bağımsız olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to determine the effects of self-esteem improvement program on the self-esteem levels of 8th grade students. The Study, including 157 students, took place in Kocatepe Secondary School in 2011–2012 education year. During data collection process, Piers-Harris Children’s self-concept scale and a personal information form developed by the researcher have been used. Getting low points from the scale, 26 students, 13 of them being male and again 13 of them being female, have been distributed to casual experimental and control groups by 13 for each. Eight week long, 60–90 minutes session Self –Esteem improvement program has been applied to the experimental group once a week. The program applied to the experimental group has been developed by the researcher in view of the experts’ opinions. The control group hasn’t been applied any operation. In the analysis of data, for unrelated samples, t test, and for related operations single factor ANCOVA test have been utilized. As a result of the study, the self-esteem levels of the children who have attended to the program have been increased compared to earlierand control group. However, this increase hashappened independent of sex and socio-economic level variables.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :