Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği müzakere sürecinde türk eğitim ve kültür sisteminin literatür açisindan değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Seyit Onbaşı İlköğretim Okulu1
Görüntülenme :
923
DOI :
Özet Türkçe :

Türk eğitim sektörü son yıllarda bazı standartları oluşturmak adına gelişim göstermektedir. Özellikle günümüz eğitim sistemi klasik anlayıştan modern anlayışa geçmiştir diyebiliriz. Türkiye’nin AB müzakere sürecinde, Türk eğitim sektörünün üstlenmesi gereken bazı müktesebat bulunmaktadır. Bu müktesebatın uygulanması AB süreci kıstası olmaktan çok Türk eğitim sisteminin kalitesinin arttırılması, Türkiye’nin demografik dinamiklerinin ve potansiyel nüfus popülâsyonunun daha etkin bir eğitim sistemine kavuşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ekonomik fırsatlar, gelir seviyesi, eğitim kalitesi ve yükseltisi, nitelikli insan yetiştirilmesi bu eğitim sisteminin kalitesi ile paralellik içermektedir. AB müzakereleri sürecinde de bu durum dile getirilmiş ve Türkiye’den eğitim reformlarının iyileştirilmesi istenmiştir. Öncelikli olarak eğitim ve kültür başlığı ile müktesebat ele alınmış ve bazı yaptırımlar uygulamaya geçirilmiştir. Bu müktesebat ile Türkiye eğitim alanında proaktif davranmaya başlamış ve Türk ekonomi literatüründe “demografik” geçin olarak adlandırılmıştır. Her aşamada ve her alanda eğitim kalitesi ve kültürel seviyenin iyileştirilmesi bir zorunluluktur. Eğitimli bireylerin toplumsal değerlere olan katkısı göz ardı edilemez. Bu nedenle Türk eğitim sistemi ve kültürel değerlerin uluslararası norm ve seviyede olması artık kaçınılmaz bir hal almıştır. Uluslararası ekonomi ve bilim arenasında Türkiye’nin yer alması ve yarışması ancak sağlanan eğitim kalitesi ve kültürel donanıma sahip toplum bireyleri ile sağlanabilir. Bu çalışmada AB sürecinde Türkiye’nin eğitim ve kültür alanında yaptığı çalışmalar ile uygulamalar literatür açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Turkish education sector has been developing recently with the purpose of setting some standards. We can say that especially today’s education system has changed from classical to modern understanding. There are some acquis that Turkish education sector should undertake in the EU negotiation process of Turkey. The implementation of this acquis plays an important role in increasing the quality of Turkish education system, providing a more effective education system to demographic dynamics and potential population of Turkey rather than being an EU process criterion. Economic opportunities, income level, education quality and increase, raising qualified individuals include parallelism with the quality of this education system. This situation was raised in EU negotiation process, and Turkey was requested to ameliorate the education reforms. Firstly, education and culture subjects and the acquis were discussed and some sanctions were implemented. Turkey began behaving proactively with this acquis and it was called “demographic” transition in Turkish economy literature. Improving the education quality and culture level in each stage and each field is an obligation. The contribution of educated individuals to social values can’t be ignored. Therefore, it is inevitable for Turkish education system and cultural values to be at international norm and level. Ranking and competing among the international economy and science area for Turkey is only possible with individuals equipped with the education quality and cultural knowledge. In this study, Turkey’s studies and implementations in the field of education and culture in the EU process were evaluated in terms of literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :