Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akran zorbalığı ölçeği: çocuk formu

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi1, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
1199
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, çocuklar arasında görülen zorbaca davranışların iki tarafı olan "zorba" ve "kurban"I belirlemek amacıyla geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini Ankara ilinde farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki ilköğretim okullarının 3., 4. ve 5. sınıfa devam eden 425 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında yüz görünüm geçerliliği ve kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 37 madde ve beş faktörden oluşan model kuramsal ve istatistiksel olarak uygun olduğu bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin kurban boyutunun iç tutarlık kat sayısı .90 olarak bulunmuştur. Ölçeğin zorba boyutunun iç tutarlık kat sayısı ise .87 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerler ölçeğin psikometrik niteliklerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to develop a scale to define "bully" and "victim" in bully behaviors among children. The sample of this study was composed of the 425 students, attending 3, 4 and 5 grades from different socio economic levels in Ankara. The scale was revised for content validity by experts. Confirmatory factor analysis was carried out for structure validity. Results indicated that the scale was theoretically and statistically confirmed and consisted of 37 items and 5 subscales. The Cronbach Alpha internal consistency of the scale was 0.90 for this sample. The reliability of "victim" subscale was calculated as .90 and the reliability of "bully" subscale was calculated as .87. Results of the present study revealed that the scale is valid and reliable instrument to study on children in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :