Cilt: 14 Sayı : 1
Sağlık Okuryazarlığının Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi
Kahraman ÇATI,Yalçın KARAGÖZ,Fuat YALMAN,Yusuf ÖCEL

18 129

Öz Bu çalışmanın amacı; hastaların sağlık okuryazarlık düzeylerinin memnuniyet düzeylerini ne ölçüde etkilediğini ortaya koymaya çalışmaktır. Bunun yanı sıra hastaların sosyo-demografik özelliklerine göre sağlık okuryazarlık düzeylerinin ve memnuniyet düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğini belirlemek araştırmanın bir diğer amacıdır. Araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. 350 hastanın doldurmuş olduğu anket değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23.00 ve AMOS 23.00paket programında değerlendirilmiştir. Araştırmada sağlık okuryazarlık ve memnuniyet ölçeklerinin geçerliliğini ortaya koymak için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda faktörler belirlenmiştir. Daha sonra bu faktörlere doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bu faktörler; “genel memnuniyet”, “sağlıkla ilgili sosyal medya haberlerini anlayabilme”, “kendi sağlık durumunu değerlendirebilme”, “acil sağlık bilgilerine ulaşabilme”, “sağlıklı yaşamaya önem verme ve sağlık haberlerinin doğruluğunu yargılayabilme” şeklindedir. Daha sonra belirlenen faktörlerle demografik değişkenler arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek için ANOVA analiziuygulanmıştır. Yapısal Eşitlik analizi ile sağlık okuryazarlık düzeyi ve memnuniyet ölçeklerinin tüm uyum iyiliği kriterleri açısından kabul edilebilir değerler ürettiği sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bu bulgular; sağlık okuryazarlığının hasta memnuniyetini etkilemede ortaya konulan kavramsal modelinin, geçerli bir model olduğunu göstermektedir. Bir diğer sonuç ise Sağlık okuryazarlığı ve hasta memnuniyeti arasındaki ilişki katsayılarının negatif olmasıdır. Dolayısıyla düşük sağlık okuryazarlık düzeyinin hasta memnuniyetini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık okuryazarlığı

Kaynakça

.
Kahraman ÇATI,Yalçın KARAGÖZ,Fuat YALMAN,Yusuf ÖCEL