ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERDEN AİLELERİN BEKLENTİLERİNİN ÖĞRENCİLERE ETKİSİ: AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Bu araştırmada Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesini kazanan üniversite öğrencilerinin ailelerinin kendilerinden beklentileri ve bu beklentilerin onlarda oluşturduğu olumlu ve olumsuz etkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma 2012 2013 eğitim öğretim yılında güz döneminde birinci sınıflarda çeşitli branşlarda öğrenim gören 207 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada veriler öğrencilere yöneltilen üç açık uçlu soru ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen nitel veriler betimsel ve içerik analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Araştırmada ailelerin öğrencilerden sırasıyla en fazla arkadaş seçimine dikkat edilmesi, derslere çalışılması, kimseye güvenilmemesi, çevreye dikkat edilmesi ve arkadaşlarla iyi geçinilmesi şeklinde beklentilerinin olduğu bulgularına erişilmiştir. Bunun yanında dikkati çeken bir diğer saptama ise ailelerin öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımları ve kendilerini geliştirmelerine ilişkin beklentilerinin çok fazla vurgulanmadığıdır. Araştırmaya katılan öğrenciler ailelerin beklentilerinin; arkadaş seçiminde özen gösterme, derslere çalışma isteğinin artması, öğrencilerin kendilerine güvenmeleri, diğer taraftan kendilerini güvende hissetmeleri, sorumluluk bilinci ve önemsenmekten dolayı mutlu olmak gibi olumlu yansımaları olduğunu ifade etmektedirler. Bunun yanında bazı öğrencilerde ise bu beklentiler özellikle insanlara ve çevreye karşı güvensizlik, ön yargı ve şüpheci bir tutum geliştirdiğini, ayrıca derslerde başarısız olmanın yarattığı korku, stres, gerginlik, insanlarla iletişime geçmede tedirginlik ve karamsarlık gibi olumsuz durumlar oluşturduğunu saptanmıştır. Bu çalışma ile öğretmenlik mesleğini seçen öğretmen adaylarının yetiştiği toplumsal çevrenin tanımlanması ve ailelerin üniversiteye ilişkin tutum ve bakış açılarına ilişkin olarak alan yazınına katkı sağlandığı düşünülmektedir.

EFFECTS OF PARENTAL EXPECTATIONS ABOUT THEİR OFFSPRİNG THAT START UNIVERSITY: AMASYA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION SAMPLE

Current study aimed to present parental expectations from university students who were accepted into Amasya University Faculty of Education. The study was conducted on 207 students from different majors in their first years of the falls semester of 2012-2013 academic year. Data were collected from students with three open ended questions. Qualitative data obtained in the study were analyzed with descriptive and content analyses. Findings regarding parental expectations include paying attention to selecting friends studying, mistrusting others, being careful about the environment and getting along with friends respectively. Another finding is related to lack of emphasis on expectations regarding participation in social activities and self-development. Participating students express that parental expectations are reflected positively in their lives and contribute to increased consideration while selecting friends, increased desire to study, self-confidence, feeling of safety, sense of responsibility and feelings of happiness due to the attention they receive from parents. However, various negative outcomes were also experienced by some students such as lack of confidence towards people and to environment, bias and attitudes of suspicion, fear of failure at classes, stress, anxiety, restlessness in communicating with others and pessimism. It is believed that current study contributes to literature regarding the identification of social environments where teacher candidates are raised and attitudes and views of parents about university.