TUTUMUN RİDİT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmada, tutumların değerlendirilmesi için geleneksel yöntemlerden farklı bir yöntem olan Ridit analizi kullanılmıştır. Tutum ölçeklerinin analizinde frekansların yerine ölçeğe verilen cevapları doğrudan kullanarak çözümleyen Ridit Analizi ile öğrencilerin Teknoloji ve Tasarım Dersine yönelik tutumları araştırılmıştır. Araştırmada; Mardin ili ve ilçelerinde 2012-2013 öğretim yılı ikinci döneminde 6.,7. ve 8.sınıfta öğrenim gören öğrencilerden anket uygulaması yapılarak veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı olan anket; iki bölümden oluşmaktadır. Anketin, birinci bölümünde öğrenciler ile ilgili bilgiler, ikinci bölümde Teknoloji ve Tasarım Dersine Yönelik Tutum Ölçeği yer almaktadır. Bu araştırmada; öğrencilerin Teknoloji ve Tasarım Dersindeki düzen, kurgu ve yapım kuşaklarını sevme durumlarına göre değerlendirilmesi tutum ölçeğindeki ifadeler bazında yapılarak ridit dereceleri hesaplanmıştır. Öğrencilerin hesaplanan ridit puanları sonucunda Teknoloji ve Tasarım Dersine tutumların olumlu olduğuna ulaşılmıştır.

EVALUATİON OF ATTITUDES WITH RIDIT ANALYSIS

In this study, for evaluating the attitude of the traditional methods ridit analysis that a different method was used. Attitude scale analysis of the answers given to the frequency scale instead of using directly with evaluating Ridit Analysis and Design Course students' attitudes towards technology were investigated. In this study and in the districts of Mardin second period of the 2012-2013 academic year 6, 7 and 8th grade students in the application of the survey data was collected done. Survey data collection tool; consists of two parts. The survey, information about students in the first part, the second part is scale attitudes towards technology and design courses. In this study, students in the Technology and Design Course layout, editing and making love their generation according to their assessment on the basis of statements made in the attitude scale was calculated ridit degrees.As a result of student scores calculated ridit positive attitude to Technology and Design Courses that have been achieved.