TÜRKİYE HENTBOL SÜPER LİGİ SPORCULARININ RİSK DEĞERLENDİRME DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Bu araştırma Türkiye Hentbol Süper Ligi kulüplerindeki sporcuların risk değerlendirme düzeylerinin bazı demografik değişkenlerle karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimsel tarama yöntemlerinden biri olan genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye Hentbol Süper Ligi takımlarında aktif olarak görev yapan 435 sporcu oluştururken, örneklemini ise; rastgele ve tesadüfî yöntemle seçilmiş farklı kulüplerde oynayan 376 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada veri aracı olarak Gök (2006) ve Çobanoğlu (2008)nun sporda risk değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların risk değerlendirme düzeyleri cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve oynadığı takım değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05).

COMPARISON OF RISK ASSESSMENT LEVELS OF HANDBALL SPORTERS IN TURKISH SUPER LEAGUE WITH CERTAIN DEMOGRAPHICAL VARIABLES

This study is performed with the aim to compare risk assessment levels of handball sporters in Turkish Super League with certain demographical variables. General survey method is utilized in the study as one of the descriptive survey method. 435 sporters carrying out duty actively in the Turkish Handball Super League teams constitute the population of the research; and sample of the research is 376 sporters playing in different clubs selected randomly. Risk assessment scale of Gök (2006) and Çobanoğlu (2008) is used as data tool in the study. There was not found a statistically significant difference in the levels of risk assessment of the athletes participating in the study with regard to the variables of gender, age, marital status, education level and teams that they play in (p> 0,05).