TÜRKİYE’DE KADIN EĞİTİMİN BUGÜNKÜ DURUMU

Toplumların gelişmesinde kadının önemli rolleri ve sorumlulukları vardır. Bu bağlamda bakıldığında, geçmişten bugüne değişen kadın rolleri, kadının toplumun her alanında istihdamının artması kadın eğitimini daha da önemli kılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiyede kadın eğitiminin tarihsel gelişim süreci ele alınarak, bugünkü durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma betimsel nitelikte doküman incelemesine dayanan nitel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri; ilgili alan yazını ve Türkiye İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı istatistik verilerinden elde edilmiştir. Bu araştırmada; Türkiyede kadın nüfusun, Cumhuriyetin ilanından sonra sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitimsel kazanımlara sahip olduğu haklar elde ettiği, ancak bu gelişmelerin yeterli olmadığı, okuryazarlık oranı oldukça düşük iken, eğitime yapılan yatırımlar ve kanuni düzenlemelerle devam sağlanarak bu oran günümüzde büyük bir artış gösterdiği, okuryazar oranlarının dünya ve batılı gelişmiş ülkeler sıralamasından daha geride olduğu belirlenmiştir.

THE CURRENT STATE OF WOMEN’S EDUCATION IN TURKEY

Women have important roles and responsibilities in the development of societies. In this respect the traditional and changing women roles, the increase in women employment in all areas of the society put womens education in an important position. In this study, by examining the historical development process of womens education in Turkey the current situation was tried to be determined. The study is a qualitative one with descriptive quality that depends on document analysis. The data of the study was obtained via the related literature and statistical data of Turkish Statistical Institute and Ministry of National Education. In the study it was found that; female population in Turkey has gained social, economic, cultural and educational attainment rights after the announcement of the Republic, but these improvements are not sufficient as the literacy rate is quite low, whereas with the investments in education and government regulations now the ratio showed a large increase, it was determined that the literacy rates fall behind the western developed countries and world rankings.