TÜRK HALK MÜZİĞİ KAYNAKLARINDAN ÇAĞDAŞ PİYANO MÜZİĞİNE: AHMED ADNAN SAYGUN

İnsanlığın farklı şartlanmalarını, değer yargılarını, inanç ve kültürel değerlerini akıl süzgecinden geçirebilmek, kavrayabilmek ve tüm bunları bir arada tutabilmek, evrenselliğe dayalı bir algı ve anlayışa sahip olmayı gerektirir. Sayguna göre sanatsal açıdan bakıldığında, bir yapıtın yüksek sanat seviyesine çıkartılabilmesi için, sanatçının kendi kültürünü özümsemesi ve onu yozlaştırılmadan evrensele, yani insanlığın ortak mirasına doğru taşıması önemlidir. Bunun için her şeyden önce, sanatçının öz varlıklarını iyi tanıması ve onlara sahip çıkması gerekmektedir. İşte bu makalede, ulusal Türk bestecilerinden Ahmed Adnan Saygunun, Türk Halk Müziği kaynaklarının bilimsel olarak araştırılmasından yola çıkarak, ulusallıktan evrenselliğe doğru bir köprü olarak nitelendirilen çağdaş piyano yapıtlarının esasları ele alınmaktadır. Dönemin anlayışına göre müzikte ulusalcılık, evrensellik, Klasik Batı müziği ve Türk Halk müziği prensiplerinin sentezlenmesi yoluyla ortaya çıkartılması hedeflenen bir yüksek sanat müziğinin oluşum ilkeleri, bazı temel bulgulara dayanarak değerlendirilmektedir.

FROM THE FOLK MUSIC RESOURCES TOWARDS THE CONTEMPORARY PIANO MUSCIC: AHMED ADNAN SAYGUN

Passing different conditionings, beliefs, judgmental and cultural values of the humanity through the filter of the mind, comprehending and keeping them attached to each other, require a universal understanding and perception. According to Saygun, from the artistic point of view, determining a work of art as a high art form, the artist needs to have a good grasp of the essence of his/her own culture and carry it further towards the universality thus; obtaining a place in the common heritage of mankind is necessity. Related with this issue, this article investigates the contemporary piano works of Turkish national composer Ahmed Adnan Saygun, whom carried out his works from nationality towards universality thorough his scientific researches upon the Turkish Folk Music resources. In accordance with the apprehension of his epoch, issues such as nationalism in music, meaning of universality and creation of a high art music through the synthesis of the Classical Western music and Turkish Folk Music principles, are to be evaluated with some essential evidences.