TURİZMDE KURUMSALLAŞMA SORUNLARI AİLE İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada İstanbul ilinde turizm sektöründe faaliyet gösteren aile işletmelerinde yaşanan kurumsallaşma sorunları tespit edilmeye çalışılmış ve çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul ilinde 50 adet turizm işletme belgeli konaklama işletmesine ulaşılmıştır. Yönetici, hissedar veya konaklama işletmesi sahibi olarak toplamda 80 kişiye uygulanan anketler değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında araştırma amacına uygun istatistik veri analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiş ve hipotez testleri yapılırken kategorik verilerde Chi-Square (Ki-Kare) bağımsızlık testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan konaklama işletmeleri yetkililerinin turizm sektöründe faaliyet gösteren aile işletmelerinde yaşanan kurumsallaşma sorunları ile ilgili düşünceleri ve çözüm önerileri hakkında üzerinde düşünülmesi gereken önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda genel olarak İstanbuldaki katılımcıların kurumsallaşmaya önem verme eğiliminde olduğu ve katılımcıların çoğunun kurumsallaşma ölçütleri konusunda hemfikir olduğu tespit edilmiştir.

THE INSTITUTIONALIZATION PROBLEMS IN TOURISM SECTOR, FAMILY BUSINESSES SAMPLE

In this study, it is aimed to bring solution suggestions and studied to determine institutionalization problems that happened in family businesses in tourism sector in İstanbul. In the research, it has been reached 50 accommodation businesses in İstanbul that has tourism business license. The surveys applied to totally 80 people who are manager, shareholder or owner of accommodation establishmentshave taken into consideration. The obtained datahave been analyzed in SPSS program by using statistical data analysis techniques that are convenient for the aim of research and there has been used Chi-Square independence test in categorical data while hypothesis tests are being done. There has been reached important results that needto be consideredabout thoughts and solution advices ofauthorities of accommodation establishments participating in the study related to institutionalization problems in family businesses in tourism sector. According to research result, it has been concluded thatthe participants in İstanbul have generally a significant tendency to institutionalization and most of them have agreed on the institutionalization criterias.