TANI İLİŞKİLİ GRUP VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMA AMAÇLI KULLANILMASI: KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ÖRNEĞİ

Amaç: Bu çalışmada Kalp ve Damar Hastalıkları alanında faaliyet gösteren beş hastaneye ait Tanı İlişkili Gruplar (TİG) verileri kullanılarak Dolaşım Sistemi Bozuklukları (F42) vakaları; demografik, klinik ve finansal açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya ait veriler 2013 yılı aralık dönemine ait, 3 Sağlık Bakanlığı, 1 Üniversite ve 1 Özel Hastaneye ait verileri içermektedir. Beş hastaneden elde edilen kalp ve damar hastalarına ait verilerin demografik özellikleri, ortalama kalış süreleri, taburculuk durumları, vaka karma indeksleri, bağıl değerler ve geri ödeme miktarları değerlendirilmiş ve hastaneler arasında karşılaştırılma (benchmarking) yapılmıştır. Bulgular: F42 vakaları erkelerde % 59, kadınlarda % 41 oranında, %78 oranında 45 yaş ve üstünde olduğu görülmüştür. F42A vakası daha yüksek ortalama kalış süresine (4,8 gün) sahip iken F42B vakası daha düşük ortalama kalış süresine (4,3 gün) sahip çıkmıştır. Ölüm oranları açısından ise daha şiddetli bir vaka olan F42Anın F42Bye göre 10 kat daha fazla görüldüğü belirlenmiştir. Vaka Karma İndeksleri açısından, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Özel ve Üniversite Hastanelerine göre daha yüksek değerler elde etmiştir. Sonuç: TİGler finansal bir araç olarak kullanılmaları yanında idari ve klinik kararlara destek olmak amacıyla kurumsal ve klinik performansın ölçülmesinde de etkili bir araç olarak kullanılabilir.

USING BENCHMARKING PURPOSEFUL DIAGNOSIS RELATED GROUP DATAS': CARDIOVASCULAR DISEASES CASE

Diagnosis Related Group (DRG), which operates five hospitals in the field of Cardiovascular Diseases in this study using data roaming system disorders (F42) cases; demographic, it aimed to evaluate the clinical and financial aspects. The study of 2013 data for December period of 3 Ministry of Health, contains 1 University and one of the private hospital data. Five obtained from hospital heart and demographic characteristics of the data belonging to vascular patients, the average length of stay, discharge status, case mix index, relative value and repayment of amounts assessed and hospitals of the benchmarking between is made. F42 59% of cases in men, 41% women, 78% were found to be 45 years and above. F42 cases higher than the average residence time (4.8 days) while F42B case a lower average residence time (4.3 days) increased. In terms of mortality rates by more F42AM is a severe case of f42b'y 10 times it was determined that more visible. Case Mix Index in terms of the Ministry of Health hospitals, private and attained higher values according to the University Hospital. Besides diagnosis related groups their use as financial tools to support the administrative and clinical decision can be used as an effective tool for measuring organizational and clinical performance.