Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler eğitimi öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (erzincan üniversitesi örneği)

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD1
Görüntülenme :
783
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve kayıtlı olunan program ve öğrenme stillerini tespit etmek, akademik başarı durumlarının öğrenme stillerine göre değişip değişmediğini belirlemektir. Her seviyedeki öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak farklı öğrenme biçemleri olduğu düşüncesinden hareketle, Sosyal Bilgiler öğretmeni adaylarının öğrenme stillerini ve bunların, öğrencilerin öğrenim alanları, cinsiyetleri ve mezun oldukları liseyle olan ilişkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmaya 2009–2010 Akademik Yılında Erzincan Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmenliğine kayıtlı 213 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmış, öğrencilerin akademik başarı puanları fakülte kayıtlarından elde edilmiştir. Veri analiz sürecinde bağımsız örnek t-testi, tek yönlü varyans analizi ve ki kara testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, kız öğrencilerin akademik başarı ortalaması erkek öğrencilerin akademik başarı ortalamalarından daha yüksek bulunurken, öğrenme stillerinin cinsiyete göre farklı olmadığı bulunmuştur. Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmeni adaylarının çoğunluğunun ayrıştırıcı ve özümseyici öğrenme stillerine sahip oldukları, bu öğrencilerin öğrenme stillerinin mezun oldukları lisenin öğrenim türüyle anlamlı bir ilişki göstermediği; mezun oldukları liseyle öğrenme stilleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yerleştiren, değiştiren, ayrıştıran ve özümseyen öğrenme stiline sahip öğrencilerin ağırlıklı not ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı da bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study aimed to determine students' preferred learning styles, academic achievement and to investigate whether there was a significant difference in students' preferred learning style and academic achievement level according to their program and gender. The aim has been to learn the learning styles of candidate Social Science Thechers and relationship between these learning styles and schooling and sexes of these students bearing in mind the fact that students' have different learning styles in all levels due to their individual learning differences has been studied. This study involved in 213 students from Erzincan Faculty of Education in the 2009- 2010 academic years. Turkish version of Kolb Learning Style Inventory (LSI) was used to collect the data student's learning style. The data about students' academic achievement were collected from Faculty records. The data that was obtained from LSI and Faculty records was analyzed using by t-test, ANOVA and chi-square techniques. The results show that academic achievement of female students was significantly than male students' and learning style do not differ significantly in relation to the gender. As a result of frequency and chi-square analysis carried out with the data obtained, it was found out a majority of candidate Social Science Teachers had converges and assimilators learning styles. There was not a significant relationship between the learning styles of these students and their sex and high school they graduated from and their learning styles. There was not any difference between students' grade point average as to learning style.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :