SİYASET SOSYOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN 2009 ve 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

Demokratik yaşamın en vazgeçilmez bileşenlerinden biri seçimlerdir. Elbette ki demokrasi yalnızca seçimlere indirgenemez. Her seçimin yapıldığı sistem demokratik bir sistemdir şeklinde bir genelleme yapılamaz. Ancak seçimler olmadan da demokrasiden söz edilemez. Seçimlerde halk, seçtikleri temsilcilerine, kendilerini yönetme izin ve ehliyetini verir. Bir başka anlatımla seçimlerde bireyler, sergiledikleri siyasi tutum ve davranışları toplumun siyasi yapısını şekillendirip, yerel ya da merkezi siyasi elitleri belirlerler. Öte yandan, demokrasi denildiğinde ilk akla gelen Antik Yunan site devletleri olsa da, demokrasinin beşiğinin eski Türk kavimleri olduğu gerçeğini de hatırlatmak gerekir. Bir başka ifadeyle, Türk sosyoloğu Ziya Gökalpın de vurguladığı gibi, dünyanın en demokrat kavmi eski Türklerdir. Bu çalışmada, son 2 yerel seçimler siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri temelinde, karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Daha net bir ifadeyle, 2009 ve 2014 yerel seçimleri karşılaştırmalı bir bakış açısı ile incelenmiştir. Bulgular her iki seçimde, özellikle de son seçimlerde, seçimlere katılım oranlarının son derece yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye genelinde sağ siyaset anlayışının bariz bir üstünlüğünün gözlemlendiği seçimlerin galibi, iktidar partisi konumundaki Adalet ve Kalkınma Partisi olmuştur.

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LAST TWO TURKISHLOCAL ELECTIONS: A SOCIO-POLITICAL ANALYSIS OFTURKISH LOCAL ELECTİONS OF 2009 AND 2014

Political participation and in relation with this elections, escpecially the local elections are inevitable elements of democratic and spcecially the liberal democratic regimes. Of course democracy can not be reduced only to the elections. However, there can be no democracy without elections. People defines the political structure of the society and appoints the political elites as the representatives at the elections.On the other hand, when somebody talks of democracy first comes to mind the states of Ancient Greece. Yet the world's most democratic nation, is the ancient Turks. It was aimed to analyse the last two Turkish local elections. One of them held at the 29th March 2009. The last one realised at the 30th of March 2014. A comparative perspective was used to realise the aim. Documentary and historical research techniques were employed to gather the data. Findigs clearly shows that the participation level was extremely high at the both two elections, especially at the final one. The Justice and Development Party which is the ruling party was completed as the leader of the elections. On the other hand, it is easy to observe an obvious supremacy of the right wing at all over the Turkey.