Güz
Birinci ve İkinci Nesil Washington Uzlaşması: Neoliberal İktisat Politikalarının 1980’den Sonraki Evrimi
The First and the Second Washington Consensus: The Evolution of the Neoliberal Economy Policies After 1980
Cengizhan YILDIRIM

1.4K 129

İnsanlık refahı için iktisadi kararlarda piyasanın belirleyicisi olması gerektiğini savunan ve 1980’li yıllarda ana akım iktisat haline neoliberal iktisat politikaları, sabit iktisat politikalarından oluşmaz. Piyasanın egemen kılınması için ulusal ve uluslararası alanda serbest ticaret, denk bütçe, maliye disiplini, özelleştirme ve deregülasyondan oluşan Birinci Nesil Washington Uzlaşması; yoksulluğun artması, gelir dağılımının bozulması, iktisadi krizlerin yaşanması, her ülkeye aynı tip politikaların aynı sırayla uygulanması için salık verilmesi ve kurumların ihmali gibi konularda aldığı eleştirilerden dolayı, bu eleştiri konularını da içeren İkinci Nesil Washington Uzlaşması’na dönüşmüştür. Böylece neoliberal iktisat politikalarının da zaman içinde nasıl değiştiği görülür. Bu makalede, piyasa ekonomisinden ödün verilmeden gerçekleşen ve günümüzde de devam bu dönüşüm ele alınmıştır.
Neoliberal economy policies, which has become the mainstream economy and defended that free market must be determinative in economic decisions for the welfare of the humanity, do not consist of stable economic policies. For the market to be dominant, the First Generate Washington Consensus consisting of free trade, balanced budget, financial discipline, privatization and deregulation changed into the Second Generate Washington Consensus as result of critics received such as increase of the poverty, deformation of income range, economic crises, proposing the same policies to all countries, negligence of institutions, which shows, at the same time, how neoliberal economy policies have shifted over time. In this article, we will mention this change which was made without conceding of market economy and is still present at our time.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Cengizhan YILDIRIM