SANAT EĞİTİMİNDE MATERYAL RUHU: SABUNDAN HEYKELLER

Sanatın anlaşılması, benimsenmesi sanat eğitimi yoluyla mümkün olabilir. Sanat eğitimi ile bireylerin görsel, dokunsal yolla algılama ve düşünme yöntemleri öğretilebilir. Kendini anlama ve ifade etme becerileri kazandırılırken ayrıntıların da önemli olduğunun farkına varması beklenir. Duygu ve düşünceler algılamalarla görselliğe ve dokunsallığa dönüşürken, somutlaştırma çabaları ile de zihinsel etkinlikler eyleme dönüştürülmüş olur. Sanat yolu ile hayal gücü duyarlılığı artırılır. Tasarım zihinde yapılanırken bellekteki bilgiler aktif hale gelir. Böylece bireyin kendini tanıma ve ifade edebilme becerilerinin de temelleri atılır. Sanatta üç boyutlu uygulamalar yaptırmak önem arz etmesine rağmen bu tür çalışmalara gerektiği kadar yer verilmemektedir. Üç boyutlu uygulamalar denildiğinde akla ilk gelen heykel çalışmalarıdır. Ancak ülkemizde heykel alanına hak ettiği ilgi gösterilmezken zaman içinde heykel sevgisi farklı uygulamalarla sevdirilerek benimsetilecektir. Yaygın bir değişim gücünü sağlayabilmek adına eylem şekillerine doğru, zihin berraklığı ile enerji geçişini sağlamak öncelikle sanata, eğitime katkı sağlayacaktır. Bildirimizde 2011-2012 Eğitim - Öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Sanat Eğitimi dersi kapsamında uygulanmış olan çalışmalar paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Sanat Eğitimi, Materyal, Sabun, Heykel

IN ART EDUCATION, SOUL of MATERIALS: SOAP SCULPTURES

Intelligibility and adoption of art is possible with art education. Art education teaches visual and tactile sensation of thinking methods. While these methods purpose to become skilful at self-understanding and expressing him/herself, realising importance of details, would be expected. When emotions and thoughts turn into visual and tactual performance, concretization efforts turns intellectual activities into acts. By way of art, imagination power is improved. Designing in mind activates knowledge. In this way people become skilful at self-understanding and expressing themselves. Despite three dimensional practising has importance for art, it is not allowed to exercise, as it should be. About three dimensional practices, first thing come to mind is sculpture. Hardly in our country, sculpture has not been taken an interest deservedly. In process of time sculpture will be adopted and endeared by different practises. Providing mental clarity and energy transition in act images contribute art and education, in part of a big change. This paper shares exercised works in 2011-2012 education period in Marmara University Atatürk Faculty of Education Classroom Teaching Department during the Art Education.

60838 26161

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI SEVİYELERİ İLE ÖZYETERLİK VE TUTUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abuzer AKGÜN, Mustafa ÖZDEN, Ayhan ÇİNİCİ, Ayşe SONEKĐNCĐ, H. Ali AYGÜN

İLKOKUL 4. SINIF MÜZİK ÇALIŞMA KİTABI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşen ARSLAN

SİBER ZORBA VE MAĞDUR OLMA İLE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Nezihe BİNGÖL, Taşkın TANRIKULU

XVI. YÜZYIL SONLARINDA AHISKA SANCAĞI’NDA ZİRAî YAPI VE KÖYLÜLERİN GEÇİM DURUMLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME: ORPOLA KÖYÜ ÖRNEĞİ

Shota BEKADZE

TUTUMUN RİDİT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Necla TEKTAŞ, Mihriban AYDIN

BİR DIŞ POLİTİKA KAVRAMI OLARAK “EKSEN KAYMASI” NIN SON DÖNEM AB İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE BASININA YANSIMASI(ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TARTIŞMALARI ÖRNEĞİNDE)

Mehmet Gökhan GENEL

KAFKASYA’DAN KARADENİZ’E SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜVENLİK: KAFKASYA’NIN KADİM HALKLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Cahit ASLAN

KADINA TAHAKKÜM YA DA ERİL USUN TAVIRLARI

Şevki IŞIKLI

TÜRKİYE’DE TEK PARTİLİ DÖNEMİN TOPLUM VE SİYASET ANLAYIŞININ DÜNYA KONJONKTÜRÜ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuğrul KORKMAZ

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU'NUN YABAN ADLI ROMANINDAKİ ULUS İNŞA ETME AMACI

Faruk DÜNDAR