SAFRANBOLU’DAKİ OTEL VE KONAK ÇALIŞANLARININ ALGILADIĞI İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu çalışma, iş-aile yaşam çatışması ile iş tatmini arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, turizm sektöründe çalışanların algıladıkları iş-aile yaşam çatışması boyutları olan iş-aile çatışmasının ve aile-iş çatışmasının, içsel iş tatmini, dışsal iş tatmini ve genel iş tatmini üzerinde ne derece etkili olduğunu belirlemektir. Bu amaç kapsamında, Safranboluda bulunan otel ve konaklardaki 201 çalışandan anket yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Hipotezleri test etmek amacıyla, hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, iş-aile çatışmasının içsel iş tatminini ve genel iş tatminini negatif yönlü ve anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Buna karşılık iş-aile çatışmasının dışsal iş tatmini üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamsız olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın diğer bir bulgusu ise, aile-iş çatışmasının içsel iş tatmini, dışsal iş tatmini ve genel iş tatmini üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğudur.

The Effect of Perceived Work-Family Life Conflict on Job Satisfaction for the Employees Working in Hotels and Mansions in Safranbolu

This study focuses on the relationship between work-family life conflict and job satisfaction. The purpose of the study is to determine the effect of perceived work to family conflict and family to work conflict on intrinsic job satisfaction, extrinsic job satisfaction and overall job satisfaction for employees working in tourism sector. For this purpose data for the sample was collected from 201 employees who are working in hotels and mansions in Safranbolu via survey method. Hierarchical regression analyses were conducted to test the hypotheses. As a result, it has been determined that work to family conflict has a negative and significant effect on intrinsic job satisfaction and overall job satisfaction. On the contrary, it has been identified that the effect of work to family conflict on extrinsic job satisfaction is statistically insignificant. Another finding of the study is family to work conflict has a negative and significant effect on intrinsic job satisfaction, extrinsic job satisfaction and overall job satisfaction.