PARMAK İZİ TİPİ İLE SUÇ TÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

İnsanların parmaklarının uçlarında bireye özgü izlerin olduğu binlerce yıldır bilinmekte ve bu izler güvenlik amacıyla uzun zamandır kullanılmaktadır. Son yıllarda yaşanan gelişmeler parmak izleri ile cinsiyetin, irsiyetin, hastalıkların, kan gruplarının ve hatta karakterin de ilişkili olduğunu göstermiştir. Bununla beraber parmak izi tipleri ile suç türü arasındaki ilişki incelenmemiştir. Bu araştırma bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla farklı suçlara karışan şüphelilerin parmak izi tiplerini incelemiş ve parmak izi tipleri ile suç türü arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmıştır. Yaklaşık yarısı erkek ve yarısı kadın olan 8555 şüphelinin parmak izi tipleri betimsel istatistikler ve Ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, parmak izi tiplerinin genel olarak %52,1 Ulnar, %40,7 Wirbel ve %7,2 Ark-ve-diğer şeklinde dağıldığını, ayrıca erkek ve kadın parmak izi tipleri dağılımlarının birbirlerinden belirgin şekilde farklı olduğunu göstermiştir. Araştırmanın parmak izi tipi ve suç türü ilişkisini gösteren bulgularına göre; çocuğa karşı cinsel saldırı suçuna ve organize suçlara karışan erkekler 10 parmağın sekizinde, terör suçuna karışan erkekler 10 parmağın altısında, fuhuş suçuna ve livata suçuna karışan erkekler 10 parmağın ikisinde ve cinsel saldırı suçuna karışan erkekler ile terör suçuna karışan kadınlar ise 10 parmağın birinde diğer suçlara karışmış olanlardan anlamlı düzeyde farklı oranlarda parmak izi tiplerine sahiptirler. Bulgulara göre en belirgin farklılık çocuğa karşı cinsel saldırı suçuna ve organize suçlara karışan erkeklerde görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:

Parmak izi, Dermatoglifik, Suç, Polis

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINGERPRINT PATTERNS AND CRIME TYPES

The exclusivity of prints at the tip of each individuals fingers is known for thousands of years and these prints are used for security purposes for a long time. Recent developments have pointed out that fingerprint patterns are related to gender, heredity, diseases, blood types and even character. However, the relationship between fingerprint patterns and crime types has not been explored. In order to meet this need, this research study examines the fingerprint patterns of suspects who are involved with different crimes and whether or not a relationship exists between patterns of fingerprint and crime types. Fingerprint patterns of 8555 suspects who are almost equally distributed in both genders were analyzed using descriptive statistics and Chi-square test. Findings reveal that fingerprint patterns in general scatter as 52.1% Ulnar, 40.7% Wirbel and 7.2% Arch-and-other forms, besides the fingerprint patterns distribution of males and females are significantly different from one another. According to the findings related to the relationship between fingerprint patterns and crime types, eight of 10 fingers of males who are involved with sexual assault against children and organized crimes, six of 10 fingers of men committed terrorism-related offences, two of 10 fingers of males involved in prostitution and sodomy, and one finger of men implicated in sexual assault crime and women committed terrorism-related offences are found to be significantly different fingerprint patterns than those involved in other crimes. The most significant difference was observed in males who are involved with sexual assault and organized crime.