ÖRGÜTSEL MUHALEFET

Bu araştırmanın amacı ilkokullarda görev yapan öğretmenlerinin örgütsel muhalefet algılarını belirlenmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 öğretim yılında Bolu ili merkez ilçe sınırlarında yer alan ilkokullarda görev yapan 171 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri, öğretmenlerden Özdemir (2010) tarafından geliştirilen örgütsel muhalefet ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Öğretmenlerin, ölçekte yer alan maddelere verdikleri yanıtların aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Örgütsel muhalefete ilişkin öğretmen görüşlerinin çeşitli demografik değişkenlere göre fark gösterip göstermediği t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile çözümlenmiştir. Farkın kaynağının saptanmasında ise LSD testi kullanılmıştır. İlkokullarda görev yapan öğretmenlerinin örgütsel muhalefet algıları düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel muhalefet algılarına ilişkin; Yaş değişkenine göre öğretmenlerin görüşleri arasında bir farka rastlanırken; öğretmenlerin cinsiyet ve mesleki kıdemlerine göre görüşleri arasında bir farka rastlanmamıştır.

ORGANIZATIONAL DISSENT

The aim of this research is to identify the primary school teachers perceptions of organizational dissent. The working group of the present study is formed by (n:171) primary school teachers working in the central province of Bolu in 2012-2013 academic year. In the study, the data were collected through organizational dissent scale developed by Özdemir (2010). The data were analyzed with the SPSS. Arithmetic means and standard deviations of the answers that teachers gave to the items were calculated. T-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to determine whether teachers opinions on organizational dissent differ according to the various demographic variables or not and also LSD test was used to determine the source of the difference. The findings of the study revealed that the organizational dissent perceptions of primary school teachers is at low level. Even though significant meaningful differences were found when age variables are concerned, no significant meaningful difference was found when gender and professional seniority in variable is concerned.