ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ SORUN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN KLASİK TEST KURAMINA VE MADDE TEPKİ KURAMINA DAYALI OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Öz Bu çalışmanın temel amacı Klasik Test Kuramı (KTK) ve Madde Tepki Kuramı (MTK) altında Öğretmenlik Mesleği Sorun Algısı Ölçeğinin (ÖMSAÖ) kestirilen madde ve test parametrelerinin karşılaştırılarak, araştırmacılara hangi kuram altında kestirilen parametrelerin daha keskin ve güvenilir olduğunu sunmaktır. Bu amaçla çalışmada, öğretmenlerin mesleki sorunlarının saptanmasında kullanılan Likert tipi dereceleme ölçeğinden elde edilen ölçmelerin KTK ve MTK dayalı olarak geçerlik ve güvenirlik düzeyleri saptanmış ve birbiriyle karşılaştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 6 ildeki (Kütahya (160), Bursa (38), Burdur (31), Ankara (25), Eskişehir (5) ve Balıkesir (3) öğretmenlerden basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş 274 öğretmen oluşturmaktadır. 12 ölçek ise, yönergeye uygun şekilde doldurulmadığından analiz dışında tutulmuştur. Öğretmenlerin mesleki sorunlarının ölçülmesi amacıyla 24 maddeden oluşan 5’li Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek, KTK ve MTK yöntemiyle puanlanmış ve elde edilen puanların karşılaştırması yapılmıştır. Sonuç olarak her iki kuram altında kestirilen madde ve test parametrelerinin yüksek düzeyde ilişkili olduğu, model varsayımların karşılandığı ve sınırlılıkların göz önüne alındığı durumlarda her iki kuramın da kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Baker, F. B. (2001). The basics of item response theory. ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation (ERICI Document Reproduction Service No. ED458219).Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPP ve LISREL Uygulamaları (1. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.Hambleton, R. K., Swaminathan, H. and Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of Item Response Theory. Sage Publications, London.Karaca, E. (2011). Investigation of the reliability and validity of the perception of teaching profession problems scale with a structural equation model: a research on teachers. Education, 132(2), 262-272.Koch, W. R. (1983). Likert Scaling using the graded response latent trait model. Applied Psychological Measurement, 7 (1), 15-32.Matteuccu, M. and Stracqualursi, L. (2006). Student assessment via graded esponse model. Statistica, 4, 435-447.Schumacker Randy E. and Lomax Richard G. (2004). A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling (second edition), London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 79-122.Thissen, D. (1988). MULTILOG (Computer program). Mooresville, IN: Scientific Software.Turgut, M. F. (1977). Tutumların ölçülmesi, Eğitimde Ölçme Teknikleri Ders Notu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, No:7.

İNTERNET KAYNAKLARIHooper, D., Caughlan, J., and Mullen, M.R. (2008). Structural Equation Modeling: Guidelines for Determining Model Fit. Electronic Journal Of Business Research Methods. 6 (1), 53-60. https://tr.scribd.com/document/142037436/Structural-Equation-Modelling-Guidelines-for-Determining-Model-Fit. Erişim Tarihi: Eylül 15, 2016.Smejima, F. (1969). Estimation of latent ability using a response pattern of graded scores (Psychometric monograph No.17). Richmond, VA: Psychometric society. https://www.psychometricsociety.org/sites/default/files/pdf/MN17.pdf. Eylül 15, 2016.