Yıl 2014, Bahar Sayfalar - 2014-04-21
The Importance of Application at Decisions of the Tender Offer of Variable Cost Method and an Application Example
Değişken Maliyet Yönteminin İhale Teklif Kararlarında Uygulanmasının Önemi ve Bir Uygulama Örneği
Enver BOZDEMİR
20 261

Variable cost method has an important place at the creation of product pricing decisions of businesses. In variable cost method, general production expenses are divided into fixed and variable. In this system, while variable expenses are loaded cost of goods manufactured fixed costs are recorded as the period expense. Only direct raw materials and supplies expenses, direct labour expenses and variable general production expenses are added to cost of goods. The aim of the study is to determine how to provide a competitive advantage at the tendering procedures by using the method of variable cost in the creation of the decisions of the tender offer price of businesses running idle capacity. For this purpose, The importance of the variable cost method was revealed by explaining the difference between full and variable costing methods in terms of the decision of the preparation of the tender offer price in the a manufacturing firm.
Değişken maliyet yöntemi, işletmelerin ürün fiyatlama kararlarının oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir. Değişken maliyet yönteminde genel üretim giderleri sabit ve değişken olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu sistemde değişken giderler, üretilen mamul maliyetine yüklenirken sabit maliyetler dönem gideri olarak kaydedilir. Mamul maliyetine sadece direkt hammadde ve malzeme, direkt işçilik ve değişken genel üretim maliyetleri ilave edilir. Çalışmanın amacı, atıl kapasitede çalışan işletmelerin ihale teklif fiyat kararlarının oluşturulmasında değişken maliyet yöntemini kullanarak ihaleli işlemlerde nasıl rekabet avantajı sağlayacaklarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda bir üretim işletmesinde ihale teklif fiyatının hazırlanması kararı açısından tam ve değişken maliyet yöntemleri arasındaki fark izah edilerek değişken maliyet yönteminin önemi ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Nisan 2014


Makalenin Yazarları
Enver BOZDEMİR