MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİMİNDE HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA

Nitelikli işgücüne sahip olma, günümüz iş dünyası ve ekonomik sistem içinde önemli bir rekabet avantajıdır. Bu durumda rekabet ortamı için nitelikli işgücü yetiştiren mesleki ve teknik eğitimin kalitesi önem taşımaktadır. Bilindiği gibi ülkemizde bu görevi meslek liseleri ile Meslek Yüksekokulları yerine getirmektedir. Bu okulların en önemli misyonu nitelikli işgücü ve ara yöneticileri yetiştirmektir. Bu açıdan bakıldığında ülke kalkınmasının sağlanması ve toplumsal refah düzeyinin artırılması için ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesinde, Meslek Yüksekokullarında sunulan eğitimin hizmet kalitesi oldukça hayati öneme sahiptir. Bu çalışma Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sunulan eğitim hizmetlerine ilişkin, beklenen hizmet kalitesi ile algılanan hizmet kalitesi arasındaki farkı ölçmek için yapılmıştır. Uygulanan anketler Servqual ölçüm tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada veriler analiz edilerek eğitim hizmetlerine ilişkin beklenen ve algılanan performans düzeyleri karşılaştırılmış, sonuç bölümünde değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.

MEASUREMENT WITH SERVQUAL METHOD OF THE QUALITY OF SERVICE ON VOCATIONAL SCHOOL EDUCATION: AN APPLICATION AT KARAMANOGLU MEHMETBEY UNIVERSITY

Having a qualified work force in todays business world and the economic system is an important competitive advantage. In this case, the quality of vocational and technical education training of skilled labor is important for competitive environment. In our country as we know, these functions fulfilled by vocational high schools and Vocational Schools. The most important mission of these schools is to train skilled labor force and interim managers. In this respect, the quality of educational services offered in vocational colleges in training of personel needed is critically important for ensuring development of the country and increasing the level of social welfare. This study was conducted to measure the difference between expected service quality and perceived service quality related to educational services offered to Karamanoğlu Mehmetbey University Vocational School of Social Sciences students. Applied surveys are evaluated by using Servqual measuring technique. By analyzing survey data, it is compared with the expected and perceived performance level that is related to education services, assesment and suggestions are included in the conclusion section.