MEDYA ETİĞİ KAPSAMINDA ÖZEL HAYATIN İHLALİ KONUSU

Toplumlar, sahip oldukları değerler doğrultusunda sosyal yaşamın tüm alanlarını kapsayacak nitelikte kurallar oluşturmuşlardır. Hitap ettiği alana göre yazılı ya da sözlü olabilen bu kurallar, hem toplumsal yapıyı hem de toplumsal kurumları şekillendirme bağlamında büyük önem taşır. Sosyal hayatın her alanında olduğu gibi iş ve meslek yaşamına ait uygulamalar da belirli kurallar doğrultusunda gerçekleştirilir. Çoğunluğu yazılı olmayan bu kurallar, mesleğin, meslek mensupları tarafından belirli bir iç disiplin içerisinde gerçekleştirmesini düzenler. Bu bağlamda, medyanın da kendine ait toplumsal ve evrensel bir takım uygulama kuralları söz konusudur. Gelişen elektronik ve görsel iletişim teknolojileri sayesinde medya, insanlar üzerindeki etkisini son derece artırmıştır. Medyanın sahip olduğu bu güç, beraberinde bir takım etik ve denetim sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma, medya etiği kavramı ve medya mensuplarının mesleki uygulama yaparken dikkate almaları gereken genel etik kurallardan bekli de en önemlisi olan, özel yaşam ihlali konusunu ele alarak bu doğrultudaki düzenlemeleri ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Etik, Medya, Medya Etiği, Özel Hayat

VIOLATION OF PRIVATE LIFE WITHIN THE SCOPE OF MEDIA ETHICS

Communities, created rules in accordance with their values which are qualified to cover all areas of social life. These rules which may be written or verbal according to the area that they cater to, is of great importance in the context of shaping both the social structure and social institutions. As in all areas of social life, the applications of business and professional life is carried out in accordance with certain rules, too. These rules,majority of them are unwritten, organise performing of the occupation by professionals in a particular internal discipline. In this regard, media has also ıts own ,social and universal application rules. Thanks to the developing electronic and visual communication technologies, media has increased ıts impact on the people, immensely. This power of the media has revealed a number of concomitant ethical and audit issues. This study reveals the concept of media ethics and regulations in this direction, by addressing the issue of violation of private life which may be the most important one among the general ethical rules that members of the media should consider while doing professional practice.