KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN ‘’EMİSYON PRİMİ KAZANCI’’ İSTİSNASI OLARAK BEYAN EDİLEN TUTARLARIN MAHİYETİ VE ‘’SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM’’ UYGULAMASI KARŞISINDAKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Kısa süredepiyasa değeri kayıtlı değerinin üzerine çıkan şirketlere yatırım yapanlarınmevcut sermayeye ilave olarak getirdikleri ve mevcut paysahiplerinin sermaye dengelerini korumak amacıyla bir kısmı emisyon primitutarı olarak değerlendirilen sermaye kalemlerindeki artışların 5520 sayılıKurumlar Vergisi Kanunundaki nakdi sermaye artırım müessesesindeuygulanabilirliği yönünde mevcut yasal düzenlemeler ışığında birdeğerlendirilme yapılacaktır. Ayrıca mevcut düzenlemelere ilişkin yasakoyucunun amacı çerçevesinde, uygulamaya yönelik çözüm eksenli bir yasaldüzenleme önerisi getirilecektir.

Kaynakça

T.C. Yasalar (10.01.1961) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (10703 Sayılı)T.C. Yasalar (21.06.2006) 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26205 Sayılı)T.C. Yasalar (14.02.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (27846 Sayılı)T.C. Yasalar (07.04.2015) 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (29319 Sayılı)Maliye Bakanlığı (03.04.2007) 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (26482 Sayılı)Maliye Bakanlığı (26.12.1992) 1 Sıra No' lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (21477 Mük. Sayılı)Beyanname Düzenleme Rehberi (2019), Cilt-2, Vergi Müfettişleri Derneği Yayınları, Ankara-2019ERİŞ N., (2009), Bedelli Ve Bedelsiz Sermaye Artırımlarının Yatırımcı Davranışları Üzerindeki Etkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), AnkaraSEVİLENGÜL O.,(2014), Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara-2014TOPÇU N. ve DEMİRKOL V., (2015) Sermaye Şirketlerinde Sermaye Artırım İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 65, s. 137-146İnternet Kaynakları https://www.dunya.com/kose-yazisi/kurumlarda-emisyon-primleri/24827, Erişim Tarihi: 01.01.2019