KÜRESEL FİNANSAL KRİZ SONRASI TÜRKİYE’NİN ULUSAL REKABET EDEBİLİRLİK ANALİZİ

İktisadi faaliyetler ve sermaye hareketleri üzerine var olan sınırların ortadan kalkması, dünya çapında mal ve hizmet piyasalarının entegrasyonuna yol açmaktadır. Küresel piyasalarda etkin katılımı hedefleyen ulusal ekonomiler, rekabet edebilirliklerini artırmak için sürekli bir yarış içerisindedirler. Küresel düzeyde rekabet edebilirlik, ulusal ekonomilerin refah düzeylerini arttırabilmelerinin önünde yer alan ve çözülmesi gereken en önemli sorunlardan birisi olarak yer almaktadır. Öte yandan 2007 yılında başlayan, 20082010 yılları arasında etkileri yoğun şekilde hissedilen küresel finansal kriz sonrası dünya; içine girdiği ekonomik gerilemeden henüz kurtulmaya başlamışken, krizin piyasalar üzerindeki etkilerinin siyasi krizler ve kamu borç yüklerinin aşırı artışı şeklinde devam ettiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmada Türkiyenin ulusal rekabet edebilirliğinin görünümü ve rekabet edebilirlik gücünün arttırılabilmesi için yapılması gerekenler küresel ekonomik kriz ve sonrası dönemde mevcut istatistiki veriler ve ilgili literatürün taranması yöntemi ile ele alınmaktadır.

TURKEY’S NATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS FOLLOWING THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS

Elimination of barriers over economic activities and capital cause integration of goods and services markets in a global scale. National economies that target effective participation in global markets enter into competition to increase their competitiveness levels. Competitiveness in a global scale lies in front of the national economies as a complex and significant problem to increase their wealth levels. On the other hand, global markets which witnessed the global economic crisis started in 2007 and felt most between 2008-2010 are in the process of recovery following the period of economic downturn. However, several political and excessive sovereign debt levels problems are still observed. This study aims to put forward competitiveness outlook of Turkey at the international level and to suggest ways of improving its power in this arena by using existing statistical data and conducting literature review.

26270 12049

Arşiv