Yıl 2014, Güz Sayfalar - 2014-09-21
Hotel Selection Using Integrated AHP-VIKOR Method
Bütünleşik AHS-VIKOR Yöntemi İle Otel Seçimi
Hasan UYGURTÜRK,Hilal UYGURTÜRK
18 261

Customer preferences, especially the hotel preferences, are an important issue in the tourism sector. Hotel preference, which incorporates many factors, is a multi-criteria decision-making problem. In this study, 5-star hotel enterprises located in Kemer district of Antalya province, which are selected according to specific criteria, are included in the analysis and determination of the hotels preference ranking is aimed for potential customers. According to this, the weights of 6 criteria used in hotel evaluation are calculated by using the Analytical Hierarchy Process (AHP). Then, 5 different hotel alternatives included in the analysis are evaluated and the best alternative is selected by using VIKOR method. The study demonstrates that the VIKOR methodology combined with AHP is an efficient decision tool and it can successfully be applied by potential customers when selecting their hotel.
Turizm sektöründe müşteri tercihleri, özellikle de otel tercihleri önemli bir konudur. Otel tercihi, pek çok faktörü bünyesinde barındıran çok kriterli bir karar verme problemidir. Bu çalışmada Antalya ili Kemer ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otel işletmelerinden belirli kriterlere göre seçilenler analize dahil edilmiş ve potansiyel müşteriler için otellerin tercih edilme sıralamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna göre, otellerin değerlendirilmesinde kullanılan 6 kritere ait ağırlıklar Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yardımıyla hesaplanmıştır. Daha sonra analiz kapsamına alınan 5 farklı otel alternatifi VIKOR yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş ve en iyi seçenek belirlenmiştir. Çalışma, AHS ile birlikte kullanılan VIKOR yönteminin etkili bir karar verme aracı olduğunu ve potansiyel müşteriler tarafından yöntemin otel seçiminde başarılı bir şekilde uygulanabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Eylül 2014


Makalenin Yazarları
Hasan UYGURTÜRK
Hilal UYGURTÜRK