KADINA TAHAKKÜM YA DA ERİL USUN TAVIRLARI

Bu metinde; kadın ve erkeklerin farklı düşünme biçimlerine sahip oldukları; genelde düşünmenin, özel ise felsefi düşünmenin erkeklere mahsus bir etkinlik olduğu; kadını ikincil, ardıl ve ek gibi gören eşitsizlikçi terminoloji ve kurumların kadına tahakküm ve şiddete yol açtığını; yeryüzünde gerçek bir cinsiyet barışının sağlanabilmesi için -tümü eril usun (yani erkek aklının) ürünü olan felsefe, din, siyaset, hukuk ve adalet gibi sosyal kurumların- epistemolojik ve ontolojik unsurlarının tespit edilerek cinsiyetçi unsurlar içermeden yeniden kurulması gerektiği biçimindeki feminist argüman tartışılmaktadır. Metinde, eril usun kadına tahakküm mekanizmasını nasıl inşa ettiğine dair aranan yanıtta ağırlıklı olarak kadın yazarlardan alınmış metinler üzerinde, postmodern bir yaklaşımla felsefi çözümlemeler yapılmıştır. Tartışma; yaratılış miti, erkek filozoflar, modern bilim, bilimsel yöntem, ikili karşıtlıklar, kadının nesneliliği, annelik, doğurganlık, aile, kamusal alan, özel alan, üretim, tüketim ve şiddet gibi kavramlar etrafından sürdürülmüştür.

THE DOMINATION OF WOMEN OR ATTITUDES OF MİND OF MAN

In this text, it is analyzed the feminist argument claims that man and women have a different ways of thinking; in generally thinking is mental activity which belongs to man, especially philosophical thinking; the non-equalitative terminologies and the constitutions that account the women as a supplement and consequent and derivative which lead to dominate women and to violence; through the describing the ontological and epistemological element of social constitution like philosophy, religion, politics, law and justice that is all production of mind of man it is necessity to reconstruct all of them without any sort of gender element as to achieve a real peace of genders in earth. In the text, it is looking for an answer the question that how do mind of man construct the mechanism dominate the woman, so as to do this it is analyzed that some kind of text its writer is woman rather than mans text. The subject is maintaining via concepts like myth of creation, male philosophers, modern science, scientific method, binary contradictions, objectiveness of woman, maternity, fertility, family, public space, private space, production, consumption and violence and so on.

60829 26160

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI SEVİYELERİ İLE ÖZYETERLİK VE TUTUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abuzer AKGÜN, Mustafa ÖZDEN, Ayhan ÇİNİCİ, Ayşe SONEKĐNCĐ, H. Ali AYGÜN

İLKOKUL 4. SINIF MÜZİK ÇALIŞMA KİTABI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşen ARSLAN

ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERDEN AİLELERİN BEKLENTİLERİNİN ÖĞRENCİLERE ETKİSİ: AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

İlker KÖSTERELİOĞLU, Meltem AKINKÖSTERELİOĞLU, Hale YETİM

TUTUMUN RİDİT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Necla TEKTAŞ, Mihriban AYDIN

SANAT EĞİTİMİNDE MATERYAL RUHU: SABUNDAN HEYKELLER

Nermin Özcan ÖZER

YUMUŞAK GÜÇ: İNSANİ YARDIM OPERASYONLARI VE TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLER

Ahmet Murat KÖSEOĞLU, Gökhan ÇEVİKEL

BİR DIŞ POLİTİKA KAVRAMI OLARAK “EKSEN KAYMASI” NIN SON DÖNEM AB İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE BASININA YANSIMASI(ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TARTIŞMALARI ÖRNEĞİNDE)

Mehmet Gökhan GENEL

XVI. YÜZYIL SONLARINDA AHISKA SANCAĞI’NDA ZİRAî YAPI VE KÖYLÜLERİN GEÇİM DURUMLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME: ORPOLA KÖYÜ ÖRNEĞİ

Shota BEKADZE

PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Arzu ÖZMERDİVANLI

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU'NUN YABAN ADLI ROMANINDAKİ ULUS İNŞA ETME AMACI

Faruk DÜNDAR