İLKOKUL 4. SINIF MÜZİK ÇALIŞMA KİTABI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Müzik kişinin kendini ifade etmesini sağlayan etmenlerden biridir. Müziğin çocuklardaki gelişim aşamalarında önemli bir rolü olduğu araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Erken çocukluk eğitiminden itibaren alınan müzik eğitimi çocuğun farklı alanlardaki başarısının artmasına katkıda bulunmaktadır. Bu alana hizmet eden ders araçlarından olan müzik ders kitaplarının da amaca hizmet eder biçimde hazırlanması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, 2012- 2013 öğretim yılında müzik eğitimi alan 4. dönem sınıf öğretmeni adayları tarafından İlkokul 4. Sınıf Müzik Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının yaratıcı düşünmeyi geliştirmesi açısından analiz edilerek incelenmesidir. Müzik çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının bağlantılı kullanımını ilerinin öğretmen adayları için ne kadar önemli olduğunun da ortaya konması açısından önemlidir. Araştırma 240 sınıf öğretmen adayları ile yapılan müzik öğretimi dersi kapsamında uygulanmış ve sonuçlar nitel araştırma yöntemi temel alınarak değerlendirilmiştir.

EVALUATION OF ELEMENTARY SCHOOL 4TH GRADE MUSIC WORKBOOK AND TEACHERS’ GUIDE BOOKS BY THE OPINIONS OF THE CANDIDATES OF CLASSROOM TEACHERS’ FROM THE PERSPECTIVE OF ABILITY OF CREATIVE THINKING

Music is the one of the factors which helps the person to express himself. Research indicates that music has an important role in the developmental stages of the children. From the early childhood, the music education contributes to the increase of success in many different areas for children. Thats why the music education books which serve this area are needed to be capable of serving to the goals of education. The goal of this research is to analyze the 4th grade music workbook and teachers guide books from the perspective of ability of creative thinking with the candidates of classroom teachers. The research shows the contribution of the interrelated usage of the music workbook and teachers guide books and its importance for the future candidates of classroom teachers. The research is conducted to 240 candidates of classroom teachers as part of the music education class and the results are evaluated based on the qualitative research procedure.

49460 21377

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİMİNDE HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA

Nesrin TÜRELİ, Oğuzhan AYTAR

ÜNİVERSİTELERDE KARŞILAŞILAN ETİK DIŞI DAVRANIŞLARA İLİŞKİN AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ

İnayet AYDIN, Senar ALKIN-ŞAHİN, Nihan DEMİRKASIMOĞLU

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ÖNEMİ

Fatih BUDAK

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU'NUN YABAN ADLI ROMANINDAKİ ULUS İNŞA ETME AMACI

Faruk DÜNDAR

YUMUŞAK GÜÇ: İNSANİ YARDIM OPERASYONLARI VE TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLER

Ahmet Murat KÖSEOĞLU, Gökhan ÇEVİKEL

TÜRKİYE’DE TEK PARTİLİ DÖNEMİN TOPLUM VE SİYASET ANLAYIŞININ DÜNYA KONJONKTÜRÜ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuğrul KORKMAZ

İLKOKUL 4. SINIF MÜZİK ÇALIŞMA KİTABI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşen ARSLAN

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI SEVİYELERİ İLE ÖZYETERLİK VE TUTUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abuzer AKGÜN, Mustafa ÖZDEN, Ayhan ÇİNİCİ, Ayşe SONEKĐNCĐ, H. Ali AYGÜN

ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERDEN AİLELERİN BEKLENTİLERİNİN ÖĞRENCİLERE ETKİSİ: AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

İlker KÖSTERELİOĞLU, Meltem AKINKÖSTERELİOĞLU, Hale YETİM

ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME UYGUN BİR MODEL: DURUMLU ÖĞRENEME

Yener ÖZEN