Bahar
Turizm Gelirlerinin Çeşitli Makro Ekonomik Göstergeler ile İlişkisi: Türkiye Örneği (1992 – 2011)
The Relation of Tourism Revenues and Various Macroeconomic Indicators: The Case of Turkey (1992-2011)
Oğuz KARA,İstemi ÇÖMLEKÇİ,Vahdet KAYA

1.4K 129

Turizm gelirlerinin çeşitli makro ekonomik değişkenler ile ilişkisini ölçmeye yönelik olarak üç model oluşturulmuştur. Birinci model, turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi; ikinci model turizm gelirleri ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişkiyi; üçüncü model ise reel döviz kuru ile turizm gelirleri arasındaki ilişkiyi ölçmeye yöneliktir. Her üç model için Engle-Granger, VAR analizi ve Granger nedensellik analiz yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak büyümeden turizm gelirlerine tek yönlü; turizm gelirlerinden cari işlemler dengesine doğru çift yönlü ve döviz kurundan turizm gelirlerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Etki-tepki ve varyans analizleri yardımıyla da nedensellik analizi sonuçları doğrulanmıştır.
Three models were developed to explore the relationship between tourism revenues and various macro economic indicators. The first model looks at the relationship between tourism revenues and economic growth; the second model explores the association between tourism revenues and current account balance and the third model explores the relationship between tourism revenues and real exchange rates. For all of the three models, Engle-Granger and Var analyses were employed. The results of these analyses revealed a one-way causal relationship from economic growth to tourism; a two-way causal relationship from tourism to current account balance and a one-way causal relationship from real currency exchange rates to tourism. Causality analysis results were confirmed by impulse-response and variance analyses.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Oğuz KARA,İstemi ÇÖMLEKÇİ,Vahdet KAYA