Bahar
Otelcilik Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması (Kkp) Uygulamalarındaki Algılanan Kritik Başarı Faktörlerinin Kkp Sisteminin Algılanan Başarısı Üzerindeki Etkileri: Ankara’daki İş Otellerinde Bir Araştırma
The Effect of Perceived Critical Success Factors in Enterprise Resource Planning (Erp) Implementation on the Perceived Success of Erp System in the Hotel Industry: A Research in Busıness Hotels in Ankara
Arzu AYPAR TEKBAŞ,Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN

35 129

Bu çalışmanın amacı, otelcilik sektöründe KKP uygulamalarındaki algılanan kritik başarı faktörlerinin KKP sisteminin algılanan başarısı üzerindeki etkisini incelemektir. Korelasyon analizi sonucunda, algılanan kritik başarı faktörleri ile KKP sisteminin algılanan başarısı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Regresyon analizinde, yedi kritik başarı faktöründen beşi (üst yönetim desteği algısı, yazılım sağlayıcının destek algısı, proje yönetimi algısı, donanım ve yazılımın KKP sistemi ile uyumlu olması algısı, net ifade edilmiş vizyonun işletmedeki varlığı algısı) ile “KKP sisteminin algılanan başarısı” arasındaki anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları, KKP sisteminin algılanan başarısının; daha kurumsal, yıllık cirosu yüksek ve çalışan sayısı fazla olan otellerde daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.
The purpose of this study is to analyse the effect of perceived critical success factors on the perceived success of ERP system at hotel industry. As a result of the correlation analysis, a positive relationship is found between perceived critical success factors and perceived success of ERP system. In regression analysis, a significant relationship is found between five of the seven perceived critical success factors (perceived top management support, perceived technical support of the software developer, perceived project management, perceived compatibility of the hardware and software programmes with the ERP system, perceived clearly identified vision) and the perceived success of ERP system. The results of One-Way Variance Analysis shows that the perceived success of ERP systems is higher at institutionalized hotels which have higher revenue and more employees.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Arzu AYPAR TEKBAŞ,Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN