Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Formel ve enformel kadın çalışanların istihdam edilme biçimlerinin iş doyum düzeyleri üzerindeki etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Arel Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
1057
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma formel ve enformel olarak çalışan kadınların iş doyum düzeylerinin belirlenerek kadın işgücünün enformelleşmesine kadınların gözünden bakarak analizinin yapılmasını amaçlamaktadır. Elde edilen bulgularla çalışmada, hem ülke ekonomisine kayıt dışı olmanın getirdiği kayıpları önlemek hem de kadınların hak ettikleri şartlarda çalışmaları için yasal düzenlemeler yapılması ve kadınların sosyal, ekonomik ve yasal haklarını elde etmelerini sağlamak için yurt dışındaki uygulamalar referans alınarak çözüm önerilerinde bulunmak amaçlanmaktadır. Çalışmanın yöntemi, İş doyum anketi yoluyla verilerin toplanması ve araştırmaya konu olan kadın çalışanların iş doyum düzeylerini ücret, ek gelirler, emeklilik, sendikal haklar, işin yapılış biçimi, çalışmanın getirdiği sosyal çevre ve çalışma koşullarına yönelik olarak neler beklediklerini belirleyecek şekilde modellenmiştir. Anket 7 farklı iş doyumu alt faktörlerini içeren 42 önermeden oluşmaktadır. Araştırmanın iş doyumu boyutları bazındaki bulguları ise şöyledir. araştırma kapsamına alınan yedi iş doyumu boyutunda enformel olarak çalışan kadınlarda en az doyum sağlanan "ücret" "sosyal hak ve olanaklar" ve "ödüller ve takdir edilme" boyutlarıdır. 'çalışma koşulları" ve 'çalışma arkadaşları ile olan ilişkiler" ve "işin yapılış şekli" ile ilgili görüşler olumlu bulunurken "İşin Yapısı" boyutuna dair açık bir tablo ortaya çıkmamıştır. bununla birlikte, formel olarak çalışan kadınlarda ise en çok algılanan iş doyumu boyutları "ücret", "ödüller ve takdir edilme" "sosyal haklar ve olanaklar" ve "işin yapısı" boyutlarıdır. "çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkiler" ve "çalışma koşulları" ile ilgili görüşler ise negatif bulunmuştur. Çalışmanın sonunda enformel olarak çalışan kadınların formel olarak çalışan kadınlardan daha fazla iş doyumuna sahip oldukları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to determine the level of job satisfaction of formal and informal women employees by looking analysis of informalization of woman workforce from women eyes, by using the findings this study also aims to decrease the damage of unregistered employement for economy and offering solutions to make legal arrangement for women working in good conditions and to get social, economical and legal rights by taking up referance from foreign applications. The method of this study is structured according getting data from women employees job satisfation level on their wage, additional income, pension, sendical rights, construction of working form, by Job Satisfaction Survey. The survey contains 42 sentences that is 7 different job satisfaction dimensions. Findings of the research concerning job satisfaction dimensions are as follows: Among the seven dimensions of job satisfaction within the scope of this research the ones ın the in formel famale employees are the least satisfied are 'wage', 'fringe benefits' and "awards and admiration" While the opinion concerning "working conditions", "operating procedures' and "relationship between employee" are positive no clear finding about 'type of work' emerged. on the other hand in the formel employees are at furthes satisfied are "wage", "awards and admiration", "type of work" and "fringe benefits" but other opinion concerning "working conditions", "relationship between employees", "operating procedures" are negative. At the result finding of research, there is difference between formel and informel famale employees that formel famale employees are significantly less satisfied than informel famale employees.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :