FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI SEVİYELERİ İLE ÖZYETERLİK VE TUTUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmenlerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen-teknoloji okuryazarlık seviyeleri ile öz yeterlik ve tutum düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın örneklemini Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören 30 öğretmen adayı ve Adıyaman ilinde görev yapan 30 Fen ve Teknoloji Öğretmeni oluşturmaktadır. Betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama yönteminin kullanıldığı bu araştırmada verilerin toplanmasında “Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Ölçeği”, “Fen Öğretimi Öz Yeterlik Ölçeği” ve “Fen Öğretimi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin fen ve teknoloji okuryazarlık düzeyleri öğretmen adaylarına göre daha yüksektir. Diğer taraftan öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlık düzeylerinin öz yeterlik ve tutum üzerinde yol açtığı değişim kontrol edildiğinde ise öz yeterlik ve tutum düzeyleri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

EVALUTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF PRESERVICE AND INSERVICE SCIENCE TEACHERS’ SCIENTIFIC LITERACY, SELF-EFFICACY AND ATTITUDES

The purpose of this study is to investigate the relationship between preservice and in-service science teachers’ scientific literacy levels, their self-efficacies and attitudes towards science. The sample group consisted of thirty preservice teachers enrolled in Adıyaman University, Faculty of Education, Department of Science Education and thirty in service science teachers employed at various schools. As data collection tool, Scientific Literacy Test, Self-Efficacy about science and science attitude were all used. According to the results of the study, it is revealed that in-service science teachers’ scientific literacy level is higher compared to preservice science teachers. Besides, there is a positive relationship between those two groups’ self-efficacy and attitudes levels.