Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok ölçütlü karar verme teknikleri ile hizmet sağlayici seçimi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
1088
DOI :
Özet Türkçe :

Hizmet sağlayıcılar ya da üçüncü parti lojistik (3PL) firmalar , işletmenin ana faaliyetleri dışında kalan, geleneksel olarak organizasyon içinde yapılan lojistik faaliyetlerin tamamını ya da bir kısmını yerine getiren işletme dışı şirketler olarak tanımlanabilir. Küreselleşen Dünya’da işletmeler, rekabet avantajını kaybetmemek için sürekli iyileştirmeler yapmak durumundadırlar. İyileştirmelerin yapılabileceği faaliyet alanlarının en başında ise lojistik gelmektedir. Bu alanda faaliyet yapan 3PL firmalarıyla işbirliğine gitmek stratejik bir karar almayı gerektirmektedir. Ancak bu tür firmaları seçmek karar sürecine birçok ölçütün dâhil edildiği bir süreci gerektirmektedir ve kolay olmamaktadır. Bu çalışmada, çok ölçütlü karar verme (ÇÖKV) tekniklerinden analitik hiyerarşi süreci (AHS) ve TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi birlikte uygulanarak 3PL firma seçimi için bir model geliştirilmiştir. Modelin ölçütleri ve hiyerarşik yapısı uluslararası indeksli dergilerde yayımlanan çalışmalar incelenerek ve konusunda uzman kişilerin görüşleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Hiyerarşi, dört ana ölçüt ve her ana ölçüt altında dört alt ölçüt olmak üzere toplam yirmi ölçüt ve dört adet seçenekten oluşmaktadır. İkili karşılaştırma matrislerinin verileri, dört kişiden oluşan uzman bir ekip tarafından belirlenmiştir. Ölçütlerin ağırlıkları AHS ile, en uygun 3PL firma seçimi ise TOPSIS ile gerçekleştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Service providers or third-party logistics providers can be defined as outside firms which carry out some certain parts or the whole of the logistics activities of a business. Businesses choose to work with the 3PL firms for various reasons such as gaining competitive advantage in the global world, focusing on the major activities, reducing the costs and so on. However, the selection of the service provider is a complicated decision-making process which involves many factors. This study focuses on a model used for the selection of 3PL company, developed by combining the analytical hierarchy process (AHP), which is a multiple criteria decision making (MCDM) technique, and the TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) model. The citeria and the hierarchical structure of the model have been determined in the light of the views of the experts and scientific communities by examining numerous articles on evaluation and ranking of 3PL selection published in the international journals. The hierarchical structure consists of 20 criteria, 4 major ones, each of which is made up of four sub-criteria, and four options. Pairwise comparison matrix data has been determined by an expert team consisting of four people. Criteria weights have been assessed by AHP and the TOPSIS has been used in the selection of the most appropriate 3PL company.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :