Çok Kültürlü Müzik Eğitimi

20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren çok kültürlülük düşüncesi ve buna bağlı söylemler, çok sayıda batılı ülke ile beraber onların eski sömürgelerindeki politik yapılara ve kültürel dokuya nüfuz etmeye başladı . Bu yeni düşünce öncelikle Amerika Birleşik Devletlerinde etkili oldu. Ancak, çok kültürlülük ve müzik eğitimi, eş zamanlı olarak ISMEnin de (International Society of Music Education / Uluslararası Müzik Eğitimi Cemiyeti) gündemine girdi. Böylece 1960lardan günümüze uzanan süreçte, uluslararası planda da önemli bir tartışma ve çalışma platformu oluştu.Çok kültürlü müzik eğitimi felsefesinin oluşumunda, 1960larda belirginleşmeye başlayan etnomüzikolojik söylemler etkili olmuştur. Böylece müzik eğitiminde, müziğin kültürel ve sosyal bağlamda ele alındığı ve kültürün bir parçası olarak değerlendirildiği yeni bir anlayış gelişmeye başladı. Bu makalede ilgili literatür taranarak, çok kültürlü müzik eğitiminin tarihsel gelişim süreci, felsefesi, öğretim yaklaşımları, teorik ve pratik alanda karşılaşılan güçlükler ortaya konmaya gayret edilmiştir. Ülkemizdeki çok kültürlü müzik eğitimi ile ilgili yaklaşımlar, yürürlükteki okul müziği öğretim programları üzerinden bir okuma yapılarak, saptanmaya çalışılmıştır. Günümüzde çok kültürlü müzik eğitimi felsefesi ve uygulamaları ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Bunun yanında, yaşayan müzik kültürlerinin daha iyi anlaşılması ve eşit olanaklar sunan bir eğitim modeli geliştirilmesinde önemli bir kaynak oluşturabilir. Sonuç olarak, küreselleşmenin getirdiği iletişim olanakları ve kültürel iklimde, çok kültürlü müzik eğitimi anlayışının müzik eğitimi felsefesinin yeniden değerlendirmesi açısından önemli bakış açıları getirdiği göz ardı edilemez bir gerçektir.

Multicultural Music Education

Starting from second half of 20th century, the idea of multiculturalism and related expressions started to penetrate to political structures and cultural texture in many western countries and their old colonies. This new idea was primarily effective in USA. However multiculturalism and music education synchronously entered the agenda of ISME as well. (International Society of Music Education) Therefore in the process starting from 1960s until today, an important discussion and study platform was created in international arena as well. In the creation of multicultural music education philosophy, ethno musicological expressions which started to become clear in 1960s were effective. Therefore in music education a new understanding where music is handled in cultural and social aspects and evaluated as a part of culture started to develop. In this article related literature will be scanned in order to emphasize the historical course of development, philosophy, teaching approaches and difficulties of multicultural music education faced in theoretical and practical field. The approaches in our country related with multicultural music education were determined by performing a reading through the school music education programs that are in effect. Today, the discussions about multicultural music education philosophy and applications still proceed. On the other hand, it can be an important source in better understanding of the living music cultures and developing an education model which provides equal opportunities. As a result, due to the communication opportunities brought by globalization and in the cultural climate, it is a non-ignorable reality that multicultural music education understanding brings important points of view in terms of reevaluation of music education philosophy.