ÇEVRESEL TUTUMLARIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: POTANSİYEL YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Günümüzde artan çevresel sorunlar tüketicilerin çevreye daha duyarlı hale gelmesine ve tüketim tercihlerinin çevreye duyarlı ürünler yönünde değişmesine neden olmuştur. Bu hususun turistik tüketiciler için de geçerli olduğu ifade edilebilir. Bu çalışmanın öncelikli amacı potansiyel turistlerin çevresel tutumlarını; doğa merkezli (ekosentrik) tutum, insan merkezli (antroposentrik) tutum ve çevreye karşı ilgisizlik (antipatiklik) olmak üzere üç başlık altında tespit etmektir. Bu çevresel tutumların, yeşil otel seçme ve ağızdan ağıza iletişim yoluyla yayma isteği üzerindeki etkilerinin belirlenmesi de çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda Balıkesir il merkezinde yaşayanlardan anket tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırmanın örneklem kitlesi, kolayda örnekleme yoluyla seçilmiş ve anket uygulaması yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler frekans dağılımı, faktör analizi ve regresyon analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, göre yeşil otelde kalma niyeti ve yeşil otelleri ağızdan ağıza iletişim yoluyla yayma niyeti ile ekosentrik tutum arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, antroposentrik tutum ve antipatik tutum arasında bir ilişki olmadığını göstermektedir.

THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL ATTITUDES ON BUYING BEHAVIORS: A STUDY ON POTENTIAL DOMESTIC TOURISTS

Today the increasing environmental problems have caused consumers to become more sensitive to the environment and change their consumption preferences to more environment sensitive products. This fact can be considered to be valid for touristic consumers too. The primary aim of this study is to determine the environmental attitudes of potential tourists under three headlines: nature oriented (ecocentric), human oriented (anthropocentric) and reluctant to the environment (antipathetic). Another aim of the study is to determine the effects of these attitudes on green hotel selection and make this preference widespread by oral communication. In this context, data was collected from people living in Balıkesir city center. The sample mass of the research was selected by convenience sampling method and the survey was conducted by face to face interviews. The obtained data was evaluated by frequency distribution, factor analysis and regression analysis. The findings obtained from the study demonstrates that there is a significant relation between the intention to stay at green hotel and intention to make the green hotels widespread by oral communication and ecocentric attitude while no relation is present between these intentions and anthropocentric and antipathetic attitudes.