BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME

Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik motivasyonlarının ölçülmesinde kullanılabilecek bir motivasyon ölçeği geliştirmektir. Belli durumlarda, belli amaçlara ulaşılması ve gerekli davranışların yapılabilmesi için organizmayı harekete geçiren, enerji veren, duygusal bir yükselmeye (coşku, istek) neden olan ve davranışları yönlendiren içsel ve itici bir güç olarak tanımlanan motivasyon, diğer derslerde olduğu gibi Bireysel Ses Eğitimi dersinde de öğrencilerin derse ilgisini, öğrenme isteğini, başarısını ve yaratıcılığını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, öğrencilerin Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik motivasyonlarının ölçülmesi, eğitim sürecinin değerlendirilmesi ve doğru yönlendirilmesi açısından önemli ve gereklidir. Aynı zamanda, standart ölçme araçlarıyla derslerin niteliğinin artırılacağı umulmaktadır. Araştırmada, uzman görüşlerine dayalı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen motivasyon ölçeği için, 5li Likert tipi ölçek model olarak alınmıştır. Ölçek son biçimiyle, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören ve Bireysel Ses Eğitimi dersi alan 200 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi SPSS 15.0 paket programı ile yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α=0.93tür. Bireysel Ses Eğitimi dersi için geliştirilen motivasyon ölçeğinin, eğitime katkı sağlayacağı, ilgili eğitmenlere, araştırmacılara ve müzik öğretmeni adaylarına yararlı olacağı umulmaktadır.

MOTIVATION SCALE DEVELOPMENT FOR INDIVIDUAL VOICE TRAINING COURSE

The purpose of this research is to develop a motivation scale that could be used in measuring the motivations of prospective music teachers for Individual Voice Training course. Motivation defined as intrinsic and driving force which mobilizes the organism, energizes, invoking an emotional uprising (enthusiasm, desire) and guides behaviors for reaching certain goals and carrying out the necessary acts in certain situations. Also significantly influences the students\' concern on course, learning desire, success and creativity in Individual Voice Training course as well as in other courses. Therefore, the measurement of students\' motivation for the Individual Voice Training course is important and necessary for the evaluation and correct orientation of the educational process. Also, it is anticipated that the quality of the courses will be increased with the standard measurement tools. In the study, 5-point Likert-type scale was taken as the scale model for the motivation scale developed by the researcher based on expert opinions. The scale, with its recent form, has been applied to 200 students studying in the Music Training Departments of Faculty of Education in İzmir Dokuz Eylül University, Balıkesir University and Aydın Adnan Menderes University and taking the Individual Voice Training Course. Analysis of data obtained was carried out with SPSS 15.0 packaged software. Cronbach\'s alpha reliability coefficient of the scale is α = 0.93. It is expected that motivation scale developed for Individual Voice Training course would contribute to training and benefit to relevant instructors, researchers and prospective music teachers.